Statnett innførte før sommeren en ordning for tildeling av ledig nettkapasitet. Området mellom Feda og Stokkeland i Sør-Rogaland er ett av tre områder som inngår i ordningen. For dette området  skal ordningen håndtere en nettbegrensning som tillater inntil 700 MW ny produksjon.

 

Statnett har nå mottatt søknader for tildeling av 760 MW ny produksjon innenfor området med begrensning, samtidig som flere av aktørene har bedt Statnett revurdere grensen på 700 MW slik at alle prosjektene kan få plass. –Vi har valgt å gi alle som nå har søkt muligheten til å realisere sine prosjekter, sier seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett. I søknadene om nettkapasitet søker alle om tildeling for så store vindparker som de har fått konsesjon på. Samtidig signaliserer utbyggerne at det er lite sannsynlig at alle parkene vil bli bygget ut med full størrelse. I tillegg tar vi høyde for at ikke alle prosjektene blir bygget ut innenfor fristen de har fått tildelt nettkapasitet.

 

 -Vi erfarer at eiermessige og kommersielle forhold kan utfordre en hensiktsmessig realisering av vindparker og en god utnyttelse av nettkapasiteten, sier Grønstvedt. -Statnetts vurdering er at grensen på 700 MW innenfor hva som er driftsmessig forsvarlig står, selv om en slik grense ikke kan beregnes absolutt nøyaktighet. Usikkerhet rundt full utbygging sammen med muligheter for å utnytte virkemidler som normalt er reservert for den daglige driften av kraftsystemet, gjør at Statnett velger å godta en viss "overbooking".

 

-Analysene våre viser at dersom det blir realisert et volum over 700 MW, må vi forvente å knytte flere av vindparkene til såkalt produksjonsfrakobling, påpeker Grønstvedt. -Dette virkemiddelet er normalt reservert for driften av kraftsystemet, men vi ser det som hensiktsmessig å ta med oss denne muligheten nå. Gjennom dette håper vi å bidra til en rasjonell utbygging, men utbyggerne av vindkraft i regionen bærer en viss risiko for at deres produksjon kan bli tilknyttet en slik utkoblingsløsning i perioder av året.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Seksjonsleder Anders Grønstvedt på mobiltelefon 984 29 722