- Vi har nå nådd en milepæl i prosjektet. At strekningen mellom Ørskog og Ørsta er i drift er et viktig steg på veien mot ferdigstillelse av hele prosjektet ned til Sogndal sier konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim.

 

- Det er mange gode krefter som har bidratt til at denne strekningen nå er på plass, og vi vil særlig takke de regionale nettselskapene for godt samarbeid. Det har tidvis vært utfordrende å bygge nytt nett samtidig som vi skal opprettholde en god strømforsyning. Dette gjelder spesielt for Sunnmøre som er mer sårbar for feil, men i samarbeid med de regionale nettselskapene og kraftprodusentene har vi klart å forsyne området med strøm og fått strømmen hurtig tilbake ved feil som har oppstått. Når hele forbindelsen ned til Sogndal blir ferdig vil forsyningssikkerheten til Sunnmøre og Midt-Norge normaliseres og dermed mindre sårbar for feil, forklarer Vardheim.

 

I mai i fjor ble strekningen mellom Ørskog og Sykkylven satt i drift. I løpet av desember 2014 ble strekningen mellom Sykkylven transformatorstasjon på Heiane og Ørsta transformatorstasjon på Hovdenakken ferdigstilt.

 

- Nå vil arbeidet med å rive den eksisterende 132 kV kraftledning mellom Ørsta og Ørskog starte, et tiltak som gir positive ringvirkninger for de som i dag er berørt av denne kraftledningen, fortsetter Vardheim.

 

Rivning av 132 kV fra Ørskog til Ørsta vil starte i månedsskiftet januar/februar og skal utføres av Hallingmast. Arbeidet med rivning skal etter planen være ferdig i løpet av året.

 

I Sykkylven vil 132 kV fra Haugset transformatorstasjon til ny transformatorstasjon på Heiane rives, det vil også skje mye i det lokale nettet eid av Sykkylven Energi som følge av at Ørskog-Ørsta nå er i drift. 9 km med distribusjonsnett vil bli revet i sentrumsnære områder av Sykkylven. Statnett og Mørenett sine anlegg i Haugset transformatorstasjon vil bli revet.

 

- Det har vært et mål for Statnett å få ryddet opp i eksisterende nettstruktur når vi planla den nye kraftledningen fra Ørskog til Sogndal. Til sammen vil 170 km med eksisterende 132 kV nett rives, i tillegg kommer oppryddinger i distribusjonsnettet lik den som skal skje i Sykkylven, avslutter Vardheim.

 

For mer informasjon:

Kontakt Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef region midt tlf. 971 71 310