Norge og Danmark har en lang historie på å samarbeide, også når det gjelder elektrisitet. - Neste år er det 40 år siden elektronene begynte å flyte over Skagerrak mellom våre to land, minnet konsernsjef Auke Lont i Statnett om. Fordi de to landene har veldig ulike energisystemer, vinner begge på å koble seg sammen for å utnytte de samlede ressursene best mulig.

 

– Ved et godt samarbeid kan vi få en miks av energikilder som til sammen blir pålitelig, sa Lont og understreket samtidig betydningen av de ledningene som er bygget på land for å sikre strømforsyningen til så vel industri som enkeltforbrukere.

 

Danmark har ambisiøse planer om en overgang til en CO2-fri strømforsyning, og med en økende mengde vindkraft er det viktig å knytte seg til de norske vannkraftmagasinene. Dermed kan norske forbrukere bruke dansk vindkraft når det blåser mye, og danskene kan bruke norsk vannkraft når vinden ikke kan produsere nok. Forbindelsen sikrer også norske forbrukere en bedre tilgang på strøm i år med lite nedbør.

 

Skagerrak 4-forbindelsen er den fjerde mellom Norge og Danmark, og øker den samlede overføringskapasiteten mellom Norge og Danmark fra 1000 til 1700 MW. Her er det bygget verdens første såkalte VSC omformeranlegg brukt på så høy spenning, noe som gir mulighet for støtte til nettet ved å kunne regulere spenningen i motsetning til den tradisjonelle teknologien. Og det er utviklet en ny markedsløsning for strømreserver mellom landene. Forbindelsen kostet ca. 3,3 milliarder kroner, der Norge og Statnett betaler halvparten.

 

Østre Korridor er det norske land-prosjektet som ble åpnet i dag. Dette er en ombygging av eksisterende kraftledninger mellom Kristiansand og Bamble, og ny kraftledning videre til Skien, i tillegg til nye og utvidete transformatorstasjoner. De nye anleggene er en viktig del av det norske sentralnettet og styrker det landsdekkende ledningsnettet for overføring sørover og nordover. Samtidig styrker den strømforsyningen og legger til rette for ny næringslivsetablering.

 

I Grenlandsområdet gjør også de nye anleggene at mange kilometer med eksisterende ledninger kan rives, slik at ledninger kommer lengre bort fra der folk bor. Østre Korridor har kostet nærmere 1,3 milliarder kroner.

 

-Gjennom våre prosjekter her og ikke minst samarbeidet med Energinet.dk i Danmark er vi både bidragsytere til og foregangsland i utviklingen av et mer klimavennlig europeisk energisystem, sier Auke Lont.