Statnett leverte i desember 2014 en ny rapport til NVE med vurderinger av sannsynligheten for rasjoneringer og behov for SAKS-virkemidler. Siden forrige SAKS-rapport i 2005 er både kraftbalansen og nettkapasiteten bedret. Statnett vurderer sannsynligheten for rasjonering for analyseårene 2016 og 2022 som svært lav.

 

Alle SAKS-tiltak godkjennes av NVE, som har godkjent reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna som SAKS-virkemiddel. I tillegg har Statnett årlig søkt om videreføring av ordningen med å kjøpe Energiopsjoner i forbruk (ENOP).

 

Statnetts utstrakte utbyggingsvirksomhet har som mål å bedre forsyningssikkerheten, og den nye 420kV-forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal vil bidra til dette i Midt-Norge, som var den regionen som har vært regnet som mest sårbar med hensyn til lavt tilsig til kraftverkene.

 

Etter at ledningen Ørskog-Sogndal er ferdig, reduseres sannsynligheten for rasjonering i Midt-Norge, og det vil da være like lav sannsynlighet for rasjonering der som i resten av landet.

 

-Dette er en viktig utvikling, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. –SAKS-tiltakene er kostbare, og dette tydeliggjør hvor viktig utbyggingsprosjektene er for kraftsystemet og forsyningssikkerheten. Samtidig har tiltakene vært en viktig beredskapsfunksjon, som vi heldigvis ikke har måttet benytte oss av.

 

Statnett har derfor besluttet at bruken av SAKS-tiltakene ikke videreføres etter at den nye ledningen mellom Ørskog og Sogndal er ferdigstilt. Allerede fra inneværende år vil ENOP-innkjøpene reduseres og kun gjelde i Midt-Norge.

 

SAKS-tiltakene er kostbare å opprettholde, og i sesongen 2014/2015 brukte Statnett 25 millioner kroner på innkjøp av energiopsjoner.

 

Statnett har i dag to reservekraftverk som en del av SAKS-tiltakene. Disse kraftverkene har aldri vært startet annet enn i testsituasjoner. Med Statnetts beslutning om å ikke videreføre bruken av tiltakene, vil det settes i gang en prosess for å selge kraftverket som i dag befinner seg på Tjeldbergodden.

 

Kraftverket på Nyhamna har en tilleggsfunksjon knyttet til hendelser på forbindelsen Viklandet-Fræna, og det er naturlig å se denne i sammenheng med en planlagt konseptvalgutredning for tosidig forsyning til Nyhamna. En eventuell salgsprosess for dette anlegget vil derfor ikke settes i gang før denne er avklart.

 

Her kan du lese hele rapporten

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010