For å drøfte de ulike utfordringene og mulighetene dette medfører, inviterte de nordiske kraftsystemoperatørene myndigheter og sentrale markedsaktører til et rundebord. Målet var å etablere en felles forståelse av mulighetene og å diskutere utviklingen i det nordiske kraftsystemet mot 2030. Vedlagt ligger referat og dokumentasjon fra møtet.