-  Statnetts viktigste oppgave er å bidra til at vi har et kraftsystem som sikrer trygg forsyning av strøm – nå og i fremtiden. Vi er allerede godt i gang med å oppgradere sentralnettet og flere store nettprosjekter er ferdigstilt de siste årene, sier konserndirektør for strategi og kommunikasjon Bente Monica Haaland.

 

Balansere ulike hensyn

-I årene som kommer står vi like fullt foran store investeringsløft. Det er viktig at dette gjøres på en måte som ivaretar hensyn både til fremdrift og kostnadseffektivitet. Målet vårt er å lage en plan som balanserer mellom de ulike behovene samfunnet og kraftsystemet står overfor, slik at vi lykkes i å levere nok nett i rett tid til riktig kostnad, med en akseptabel gjennomføringsrisiko, fremhever Haaland.

 

Det fremgår av utkastet til Nettutviklingsplan for 2015 at Statnett i årene som kommer, ut over nødvendige prosjekter for å trygge løpende forsyningssikkerhet, vil prioritere å legge til rette for fornybar energi og nytt forbruk, samt økt utvekslingskapasitet med utlandet.

 

- For å bygge i takt med behovet og unngå større kostnadsøkninger mot 2020 har vi imidlertid vektlagt en trinnvis utbygging for flere av våre planlagte prosjekter. Vi har også besluttet å skyve på flere planlagte reinvesteringsprosjekter, sier Haaland. På kort sikt kompenseres dette med intensivert vedlikehold og utskifting av enkeltkomponenter.

 

Sikker og effektiv

- Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre og mer effektive. Vi fortsetter å øke vår utbyggingskapasitet på en kostnadseffektiv måte blant annet ved økt bruk av standardiserte løsninger, strategiske anskaffelser med nye gjennomføringsmodeller samt at vi mer aktivt kvalifiserer ny teknologi i vår prosjektportefølje. Dette vil bidra til å redusere enhetskostnader i hele prosjektporteføljen, sier Håkon Borgen konserndirektør for teknologi og utvikling.

 

Vi ser at vi blir bedre, prosjekter gjennomført i 2014 har levert på både tid, kostnad og vi ser en positiv trend på HMS. Som et resultat av et systematisk HMS-arbeid, har vi siden 2013 halvert antall fraværsskader blant egne ansatte, leverandører og underleverandører, fremholder han.

 

Høyt aktivitetsnivå frem mot 2020

De planlagte investeringene i tiårsperioden 2016-25 er på samme nivå som tiårsanslaget i forrige nettutviklingsplan 2013. To faktorer har dratt nivået opp: Økte enhetskostnader og introduksjon av nye prosjekter. To momenter har dratt kostnadene ned: Ferdigstilling av prosjekter og skyvning på noen planlagte prosjekter. Summen av prosjekter som i dag er under planlegging og gjennomføring vil om få år passere en topp i investeringsnivå for så å gå ned etter 2020.'

 

Større usikkerhet etter 2020

Etter 2020 er det knyttet større usikkerhet til samlet investeringsnivå. Usikkerheten er knyttet til nye elementer som har kommet i løpet av de siste årene. Dette gjelder nye investeringer som følge av EUs tredje elmarkedspakke, som innebærer at Statnett overtar sentralnett som i dag eies av andre nettselskap. Videre skyldes det nye behov som vi nå utreder løsninger på i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, omtalt som konseptvalgsutredninger. Vi ser også at det rundt 2025 vil være behov for å oppgradere mange eksisterende stasjonsanlegg. I tillegg kommer eventuelle nye nettbehov som ikke er kjent per i dag.

 

Selv om det er usikkerhet knyttet til nettbehovet etter 2020, forventer vi likevel at det samlede investeringsnivå vil gå ned på sikt sammenlignet med nivået frem mot 2020. Det er viktig å påpeke at det er stor usikkerhet knyttet til omfanget av nye prosjekter og når de blir realisert. Kommende utredninger og videre planlegging vil i årene som kommer avklare omfanget mer i detalj.

 

Ny ordning for tildeling av ledig nettkapasitet

I enkelte geografiske regioner er ikke dagens nettkapasitet tilstrekkelig for å sikre tilknytning av samtlige planlagte fornybarprosjekter. For å bidra til økt forutsigbarhet forbereder Statnett en ny ordning for tildeling av ledig nettkapasitet i noen områder. Det er kun prosjekter med endelig konsesjon som kan be om bekreftelse på ledig nettkapasitet.

Ordningen baserer seg på objektive og ikke-diskriminerende kriterier og skal ivareta konkurransen mellom prosjektene slik Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt opp til. Statnett vil sende ut et forslag til hvordan en slik ordning kan fungere ut på høring før det trer i kraft.

 

Nettutviklingsplanen ut på høring

For første gang sender Statnett årets Nettutviklingsplan ut på høring. Den 9. april går et utkast til Nettutviklingsplan 2015 ut på en åpen høring som varer to måneder. I begynnelsen av høringsperioden skal det arrangeres fire områdevise kraftsystemmøter for å presentere planen.

 

- For Statnett er dette et viktig skritt, sier Bente Haaland. - Åpenhet og involvering er kjernepunkter i måten vi ønsker å jobbe på. Vi forventer et behov for mer avansert samspill mellom forbruk, produksjon og overføring av kraft, basert på nye teknologier og markedsløsninger. For å lykkes, er god dialog og koordinert innsats med kraftprodusenter, andre nettselskaper, industri, myndigheter og andre relevante aktører, en forutsetning.

Høringen er avsluttet, og høringsutkastet er ikke lenger tilgjengelig.

Kontaktperson:

 Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef. Mob: 971 71 310