Fristen for tilbakemeldinger er satt til 1. juni, og behandles i løpet av sommeren. Etter planen skal nye krav bekjentgjøres innen høsten 2015 og tre i kraft fra 1. januar 2016.

 

Det er avholdt møte med netteierne og det skal avholdes møte med kundeorganisasjonene der det utkastet til krav til måling presenteres.

 

Måling av kraftutveksling skjer der aktører i kraftmarkedet møtes, og det er et behov for et samordnet regelverk for å ivareta en tilstrekkelig kvalitet på målingene. KTM skal sikre gode måletekniske løsninger og sikker innsamling av måleverdier som benyttes til avregningsformål. Alle aktører som er tilknyttet sentralnettet har forpliktet seg, i henhold til nettavtalen og/eller innleieavtalen, å rette seg etter kravene i dokumentet. 

 

Gjeldende KTM fra 2001 er på flere områder utdatert og behovet for revisjon aktualiseres ytterligere på grunn av forskriftsendringer knyttet til utrullingen av AMS samt etableringen av Elhub og Nordisk Balanseavregning. Dagens krav til sikker utveksling av data og behovet for et bedre avregningsgrunnlag for reaktiv effekt samt muligheter for økt i tidsoppløsningen i kraftmarkedet er alle drivkrefter som er med på fremme behovet for en ny versjon av KTM.

Høringen er avsluttet, og høringsutkastet er ikke lenger tilgjengelig.