Tildelingsordningen skal bidra til å skape forutsigbarhet for investorer, og hindre at prosjekter som blir skrinlagt blokkerer for nye prosjekter. Ordningen vil gjelde i områder hvor det er gitt konsesjon til mer produksjon enn det nettet har kapasitet til, og nettbegrensningene ikke kan løses ved bruk av prisområder. Per dags dato gjelder dette områdene Indre Sogn, Sør-Rogaland og Øst-Finnmark.


Ordningen har kriterier som kombinerer "først-til-mølla" og modenhet i prosjektene. På den måten vil vi legge til rette for de prosjektene som er nærmest å bli realisert, da vi regner det som sannsynlig at disse er blant de mest lønnsomme. Plassen i køen være tidsbegrenset, for å sikre at nye prosjekter kan komme til om ikke de som er først ute realiserer sine prosjekter. Ordningen erstatter ikke behovet for koordinering der vi planlegger nytt nett som følge av ny produksjon.


I forkant av innføringen av den nye ordningen har Statnett bedt om høringsinnspill til forslaget. Her kan du lese en nærmere beskrivelse av ordningen og en oppsummering av innspillene samt Statnetts kommentarer

 

Kontaktperson i Statnett:
Anders Grønstvedt

Seksjonsleder 
Telefon: +47 23 90 30 35