De neste fem årene vil Statnett investere 40-55 mrd. kroner i strømnettet. Det er den største opprustingen og utviklingen av kraftsystemet siden oppbyggingen av landet etter krigen. Moderniseringen av strømnettet er helt nødvendig for å sikre trygg strømforsyning, gode klimaløsninger og økt verdiskaping for fremtiden.

- Vi er i gang med et historisk investeringsløft for kraftsystemet. Dette vil skape store verdier som tryggere strømforsyning og mer fornybar energi. Det vil også legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser over hele landet, både mens anleggene bygges og når det nye strømnettet tas i bruk, sier Lont.

Statnetts planlagte nettprosjekter mot 2025 kan skape ringvirkninger tilsvarende om lag 30 000 årsverk i Norge i byggefasen, viser en fersk rapport som THEMA Consulting Group har utarbeidet på oppdrag for Statnett. I tillegg kommer verdiskapingen som nettprosjektene legger til rette for når anleggene er i drift.

Rapporten som tar utgangspunkt i Statnetts utbyggingsprosjekt av ny kraftledning mellom Ørskog og Sogndal, viser at om lag 40 prosent av disse årsverkene tilfaller lokalt og regionalt næringsliv.

- Det er gledelig å se at lokalt og regionalt næringsliv er konkurransedyktige og at våre nettprosjekter på den måten bidrar til sysselsetting i kommunene der nettutbyggingen pågår, sier Lont.

Effektiviseringsarbeid gir resultater

Statnett jobber aktivt for at det kommende investeringsløftet skal skje så effektivt som mulig. Ifølge Lont ser vi allerede resultater som følge av systematisk arbeid for å holde kostnadsnivået nede.

- Vi løfter hver stein for å finne måter vi kan jobbe mer effektivt på. Vi har blant annet redusert tidsbruken fra investeringsbeslutning til byggeprosjektene er ferdigstilt og kan avsluttes med hele 40 prosent fra 2013 til i dag. Det er en av gevinstene av arbeidet vi gjør. Kortere gjennomføringsperiode gir reduserte kostnader og samfunnet kan raskere dra nytte av økt nettkapasitet.

 

For Statnett gir også bevisst satsing på å utvikle leverandørmarkedet god avkasting. Gode tilbud fra leverandører kombinert med valg av kostnadsbesparende teknologi, gjorde at Statnett kunne nedjustere kostnadsestimat for Vestre korridor-prosjektet fra 8-10 mrd. kroner til 7,1-8,5 mrd. kroner.

For mer informasjon, kontakt:

Nina Kviberg, kommunikasjonssjef i Statnett: +47 99 03 73 30