-ENTSO-E må revurdere sin rolle, sitt ansvar og sin posisjon i lys av Energiunionen. Organisasjonens 41 medlemmer må, på tross av ulike energisystemer og energimiks, i økende grad fremstå samlet for å realisere planene for en robust Energiunion, sier Hagem.

 

ENTSO-E går en spennende tid i møte. Energi står høyt på den europeiske agendaen, og nylig lanserte EU-kommisjonen sine planer for en europeisk Energiunion.

 

Hun tiltrer vervet i slutten av juni 2015, og Hagem er valgt for en periode på to år. Hagem har vært sentral i ENTSO-E fra organisasjonens oppstart, både som styremedlem, og i de siste to årene som nestleder av styret.

 

Hagem har bred internasjonal erfaring og har vært sterkt engasjert i arbeidet med å realisere et felles europeisk kraftmarked. Hun har også vært aktiv i prosessen med å utvikle effektive samarbeidsmodeller mellom systemoperatører, kraftbørser, myndigheter og aktører i Europa.

 

-Valget av Hagem understreker hvor viktig det nordiske perspektivet er i utviklingen av neste generasjon europeiske kraftsystem. Hagem vil med sin erfaring bidra til en helhetlig utvikling som vil sikre at systemet står rustet til å møte de store endringene det står overfor, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

 

-Medlemmene i ENTSO-E står samlet om oppdraget med å sikre strømforsyningen i et Europa som står midt i en omstilling til et fornybart kraftsystem. Samtidig skal vi sikre at kraftressursene i ulike land utnyttes mest mulig effektivt, legger Lont til.

 

 

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) er en sammenslutning av 41 europeiske systemoperatører (TSOer) fra 34 land i Europa. ENTSO-E fasiliterer et tett samarbeid mellom de europeiske TSOene, og legger til rette for implementering av EUs energipolitikk og Europas energi- og klimamålsetninger.

------------------------------------

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett, 932 33 010