Statnetts økonomiske resultater er i samsvar med rapporteringen for fjerde kvartal 2014. Et godt resultat for året i tillegg til en god finansiell stilling, bidrar til å sikre realisering av Statnetts utviklingsplaner.


I 2014 ble målsettinger som er viktige for utviklingen av neste generasjon kraftsystem innfridd. Investeringer i nettanlegg og Statnetts prosjektomfang nådde et nytt rekordnivå. Flere nye anlegg som er kritiske for forsyningssikkerheten samt sentrale IKT-systemer ble idriftsatt.

Til tross for økt aktivitetsnivå, ga Statnetts forbedringsarbeid innen HMS en halvering av antall fraværsskader. Arbeidet knyttet mot Norden og Europa gjorde også fremskritt, gjennom idriftsetting av Skagerrak 4-forbindelsen og implementering av priskobling i Nord-Vest Europa.

For å tilrettelegge for videre vekst og økt kostnadseffektivitet ble Statnett omorganisert i 2014 og et bredt effektiviseringsprogram er pågående. Oppnådde resultatene fra programmet for 2014 er bedre enn de mål som ble satt for året. Samtidig viser medarbeiderundersøkelsen en fortsatt høy score.

Den store prosjektaktiviteten medfører et stort antall utkoblinger i et allerede høyt utnyttet og aldrende nett. Økt innslag av ekstremvær er en ytterligere utfordring. I 2014 har systemdriften opprettholdt høy kvalitet også i utfordrende perioder. Driften har vært stabil og kraftsituasjonen i Norge har vært god gjennom året.

Statnett har planer om å investere 50-70 milliarder kroner i ny nettkapasitet de kommende 10 årene. Dette inkluderer mellomlandsforbindelser til  Tyskland og England som vil bidra til økt verdiskaping for samfunnet. I løpet av de nærmeste årene forventes Statnett å overta de resterende 15 prosent av sentralnettet, noe som vil medføre økt oppgaveomfang for foretaket.


Årsrapporten 2014, web-versjon
Årsrapporten 2014, pdf-versjon

Kontaktperson:
Gunnar Romsaas
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 97733716