Europa gjennomgår en energirevolusjon, og det vil fremover skje store omstillinger i kraftsystemet. En stadig større andel av kraftproduksjonen besørges av fornybare og uregulerte kraftkilder, markedene knyttes stadig tettere sammen og utvekslingskapasiteten mellom landene økes betydelig. Dette skaper en rekke muligheter, men utfordrer også markeds- og driftsløsningene i Norge.

 

-Forsyningssikkerhet er øverst på agendaen for oss som kraftsystemoperatør, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. Omleggingen av energisystemene i Europa skaper store muligheter for verdiskaping og er nødvendig for å møte klimautfordringen. Samtidig skaper de utfordringer for sikker drift av systemet og kontinuerlig leveranse av strøm til forbrukerne.

 

Det er viktig å ligge i forkant med effektive tiltak for å sikre systemdriften fremover, og utnytte potensialer for økt verdiskaping. Med system- og markedsutviklingsplanen viser vi at vi er i forkant på å identifisere utfordringene og utvikle nye tilpassede løsninger, understreker konserndirektøren.

 

En rekke tiltak planlegges innenfor viktige områder. Dette inkluderer tiltak for å sikre nødvendig funksjonalitet i kraftsystemet, og utvikle bedre og mer tilpassede energimarkeds- og handelsløsninger. Økt sanntidsinformasjon, smartere løsninger og mer automatisering er også viktig

 

-Det er avgjørende for forsyningssikkerheten at kraftverkene bidrar som forutsatt i frekvensreguleringen, spenningsreguleringen og med øvrig systemstøtte, sier Øivind Rue. –Erfaringer den siste tiden er urovekkende når det gjelder enkelte kraftverks bidrag. Vi vurderer derfor å kreve mer testing for å verifisere at kravene følges og leveransene er som forutsatt. Økte krav til verifisering kommer også med nye europeiske regelverk, som også blir gjeldende for Norge. Småkraftverk burde gis evne til å bidra med viktig systemstøtte, noe vi har tatt opp med NVE.

 

Statnett søker nye løsninger som gir bedre ressursutnyttelse av mellomlandsforbindelsene. Dette forutsetter nye løsninger for å redusere ubalansene og forbedre frekvenskvaliteten i det nordiske kraftsystemet. Utviklingen går i retning av kortere tidsoppløsning i alle fysiske energimarkeder, men det er også nødvendig å gjøre tiltak for å redusere ubalansene på kort sikt.  Effektive virkemidler i systemdriften og pålitelige leveranser fra aktørene i kraftsystemet er avgjørende.

 

-Det nordiske kraftsystemet har samlet sett en høy grad av fleksibilitet. På relativt kort sikt må vi forvente en endring i den nordiske produksjonssammensetningen og økt konkurranse om fleksibilitet, noe som får konsekvenser for systemdriften. Balansetjenestene vil videreutvikles og tilpasses nye behov, og behovet for raske reserver forventes å øke fremover.

 

Her kan du laste ned hele Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-2020

 

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010