Det er sterk uenighet om takseringsmetoden for eldre nettanlegg, og Statnett ber nå Stavanger tingrett om hjelp til å finne en varig løsning. Det er ikke strid om takseringen av nye nettanlegg.

 

-Det er viktig for oss å få en prinsipiell avklaring, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett. –Takstene oppleves tilfeldige og lite velbegrunnede. Vi skal selvsagt betale eiendomsskatt, men grunnlaget må være riktig, forståelig og forutsigbart.

 

Stadig flere takster viser en økning i verdivurderingen av eldre anlegg, tross at disse skal ha avskrivninger for slit, elde og utidsmessighet. Derfor velger Statnett nå å bringe inn eiendomsskattevedtakene i Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes kommuner for retten. I en av kommunene tilsier taksten at en 23 år gammel ledning har økt i verdi med 45 millioner siden år 2000. Det tilsvarer en økning på nesten 80 prosent.

 

Stridens kjerne er takseringsmetodene. Kommunenes taksatorer benytter takseringsmetoder som legger til grunn en såkalt progressiv avskrivningsmetode med en rekke elementer Statnett mener ikke er relevante. Statnett mener det i likhet med for andre eiendomsskatteobjekter må benyttes en lineær avskrivningsmetode, hvor verdien avskrives over en forventet levetid.

 

Statnett har sendt prosessvarsel og stevning til de angjeldende kommunene. Statnett vil fortløpende vurdere hvorvidt andre kommuner skal legges til etter hvert som det eventuelt oppstår uenighet om utskrivningen av eiendomsskatt.

 

-Det er ikke med lett hjerte vi velger å bringe kommunene inn for retten, sier Hundhammer. –Samtidig har ikke våre forsøk på dialog vært fruktbare, og vi mener det er i både kommunenes og Statnetts interesse at vi nå får en avgjørelse som sikrer en riktig og forutsigbar utskrivning av eiendomsskatt på våre anlegg.

 

Statnett møtte de tre kommunene i Stavanger tingrett i 2012. Eiendomsskattevedtaket ble da satt til side fordi det ikke var godt nok begrunnet. Kommunene har siden fattet nye vedtak, men Statnett mener disse ikke er bedre begrunnet og de inneholder ingen substansiell endring i metoden som blir benyttet.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010