Partene signerte i dag avtalen om overdragelse av Lofotringen til Statnett, og søknad om overføring av konsesjoner m.v. vil nå forelegges NVE for godkjenning.

 

Lofotringen er en forbindelse i regionalnettet mellom Kanstadbotn og Hinnøy, via Kvitfossen i Lofoten, Melbu og Sortland i Vesterålen.  Anleggene eies i dag av Trollfjord Kraft, Lofotkraft og Statnett.

 

Olje- og Energidepartementet vedtok 26.juni 2013 at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet, forutsatt at Statnett overtar nettanleggene.

 

Vedtaket begrunnes med en helhetlig vurdering.De siste årene har Lofotringen hatt flere strømbrudd, og de værmessige forholdene i området er krevende. Deler av nettet er gammelt og har kapasitetsproblemer.

 

Trollfjord Kraft og Lofotkraft har de senere år startet et omfattende arbeid med å ruste opp Lofotringen, og har samtidig jobbet for at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet og overtas av Statnett.

 

Enighet

Avtalen som nå vil bli forelagt NVE for godkjenning innebærer at Statnett i første omgang vil overta strekningen fra Sortland til Kvitfossen. Lofotkraft er i gang med byggeprosjekt på strekningen Kvitfossen – Kanstadbotn, og ved ferdigstillelse av linjen, i oktober 2016, har Statnett forpliktet seg til å overta linjen fra Lofotkraft.

 

Verdsettelsen som ligger til grunn for avtalen er basert på en pris tilsvarende bokført verdi.

{Bilde}

 

 -Forsyningssikkerheten i Lofoten har vært sårbar, men Trollfjord Kraft og Lofotkraft har tatt viktige skritt for å øke forsyningssikkerheten de senere år. Ved overtagelse har det derfor vært viktig for Statnett å sikre fortsatt god medvirkning fra dagens eiere i driften fremover, uttaler konserndirektør Knut Hundhammer.

 

 

Kontaktperson i Statnett:

Kommunikasjonssjef Berit Erdal: 90 10 98 84