Statnett har økt investeringstakten betydelig i løpet av få år. I en periode hvor utbyggingstakten øker har skadefrekvensen blitt kraftig redusert. På Statnetts årlige høstkonferanse i dag kunne konsernsjef Auke Lont legge frem tall som viser at skadefrekvensen er halvert. Denne frekvensen er antall skader per million arbeidstimer.

 

- Dette viser at våre tiltak for å redusere uønskede HMS-hendelser har hatt en positiv effekt, og vi ser at det å jobbe aktivt med leverandørmarkedet er viktig. Vi er ikke i mål, men vi har god tro på at vi skal klare det, sier Lont, som på fjorårets høstkonferanse lanserte at Statnetts fraværsskadefrekvens skulle ned på oljebransjens nivå.

 

For å få ned tallene har Statnett jobbet systematisk for å øke kompetansen, deriblant arrangert kurs i førstehjelp, elektrisk spenning og basis HMS for alle i Statnett. I tillegg er det blitt holdt kurs om byggherrerollen, anhukerkurs for de som jobber med helikopter og stilaskurs for de som jobber i høyden.

 

- Vi har satt HMS i et mye større perspektiv enn før ved at vi har integrert det bedre i tidligfasevurderinger og prosjektdesign, bedre kvalifiseringsgrunnlag når vi velger leverandører og tettere oppfølging, sier Lont.

 

God og balansert fremdrift i prosjektene

Det høye aktivitetsnivået i Statnett skyldes blant annet at det i løpet av det siste året er ferdigstilt flere viktige prosjekter som Sima-Samnanger, Ytre Oslofjord, Varangerbotn-Skogfoss. I tillegg er transformatorkapasiteten økt i flere transformatorstasjoner.

 

- Innen utgangen av året vil vi idriftsette ytterligere fire store prosjekter; Østre korridor, ny mellomlandsforbindelse til Danmark, ny fasekompensator i Feda og LARM-prosjektet som leverer nytt dataverktøy til Landssentralen. Fremdriften er god i de aller fleste av våre prosjekter og vi har kontroll på kostnadene, sier Lont.

 

For å ivareta økende utbyggingsbehov, har investeringsnivået i Statnett vært voksende over noen år, og vil øke ytterligere i årene som kommer. I årene mot 2020 ser Statnett en markant økning i investeringsomfanget. Dette er et bilde som gjelder hele kraftbransjen, innen både nett og produksjon.

 

- Vi ser et behov for et jevnere investeringsnivå fordi et bratt kapasitetsøkning medfører risiko for økte enhetskostnader og økt gjennomføringsrisiko, sier Lont.

 

Smartere drift av kraftsystemet

Driften av sentralnettet i 2014 har vært krevende, men likevel har Statnett en leveringspålitelighet på 99,98 prosent. Dette til tross for at Statnett har hatt 7000 planlagte utkoblinger i sentralnettet, fem ganger mer lynaktivitet enn normalt og en veldig varm sommer, noe som utfordrer systemdriften.

 

– Vi har kontroll, men vi må utvikle kraftsystemet videre for å møte fremtidens behov ved blant annet å legge til rette for bedre og nye markeder og vi må gjøre det smartere. Vi tilbyr nå som første i Europa en ny markedsløsning, hvor Statnett reserverer kapasitet i nettet til automatiske reserver for handel over landegrenser slik at man hurtig kan gjenopprette balansen i kraftsystemet.

- Kraftsystemet som vi kjenner det er i en rivende utvikling. Ny teknologi, nye forbruksmønstre og vaner og kravene til et klimavennlig energisystem gjør at det norske og europeiske kraftsystemet er i rask endring. Statnett bygger nå neste generasjon sentralnett for å ivareta fremtidens energibehov og produksjon. I utviklingen mot fremtidens kraftsystem er det også store behov for å videreutvikling, ikke bare innen teknologi, men også innen markedsutvikling, etablering av IKT-standarder, regelutvikling og en tydelig systemoperatør som dirigerer trafikken i denne teknologiske rushtiden. Statnett ønsker å være en drivkraft i denne utviklingen, både som ekspert og koordinator, understreker Lont.

 

Statnetts strategi 2015-2018

I takt med endringene av kraftsystemet så må Statnett også endre seg.

 

-  I 2018 vil Statnett se annerledes ut enn hva vi gjør i dag. Vi vil ha et sterkere sentralnett og nye drifts- og markedsløsninger som er tilpasset forbrukssiden. Vi vil være en ledende TSO innen HMS og mer effektive enn i 2013. Og vi skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vårt mål er å fortsette å tilpasse organisasjonen for et sikkert, effektivt og attraktivt Statnett, avslutter Lont.

 

For informasjon og spørsmål:

Kommunikasjonssjef Nina Yong Kviberg, mob. 990 37 330.