Det ble umiddelbart satt i gang videre undersøkelser. Disse bekreftet de alvorlige forholdene hos et av selskapene og avdekket mindre brudd hos et annet. Alle leverandører i Statnetts prosjekter skal følge lover, regler og etiske retningslinjer og mottar beskrivelser på hvordan disse forpliktelsene skal følges opp ved kontraktsinngåelse.

 

-Det som er oppdaget er alvorlig og fullstendig uakseptabelt, sier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. –Vi har kontraktsfestet et etisk regelverk for alle våre leverandører. I tillegg innebærer dokumentasjonen som er oversendt Statnett at  forholdene strider mot norsk lov. Vår leverandør skulle i dette tilfellet både forhindret og avdekket disse alvorlige overtredelsene selv.

 

De alvorlige forholdene omfatter lønninger langt under tariff, planlagt overtid, og arbeidsplaner og arbeidskontrakter som ikke tilfredsstiller gjeldende krav.

 

-Nå arbeider vi for å sikre at arbeidsforholdene tilfredsstiller lovverket, men også for at arbeidernes sikkerhet i arbeidsforholdet ivaretas, sier Vardheim videre. –Dette er utenlandske arbeidere som gjør en viktig jobb for å styrke forsyningssikkerheten i Norge. De har selvsagt krav på de samme rettighetene som norske arbeidere.

 

-Statnett skal i den neste tiårsperioden investere for mellom fem og syv milliarder kroner årlig, sier Vardheim. –Denne saken viser for det første at våre kontrollrutiner fungerer, og saken ble avdekket tidlig i forholdet. Samtidig understreker den også behovet for slike rutiner. Vår leverandør har derimot sviktet i sin plikt til å sørge for at lover, regler og kontraktsbetingelser følges, og vi har stilt tydelige krav til at forholdene rettes og at de styrker sine rutiner. Vi vil deretter evaluere vårt forhold til denne leverandøren.

 

Saken er oversendt Arbeidstilsynet, og Statnett vil selvsagt bidra til at alle forhold blir avdekket, og forutsetter at både leverandør og underleverandører bidrar til det samme.

 

Østre korridor er et prosjekt for oppgradering av sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Grenland. Det pågående arbeidet innebærer oppgradering av nettet til 420 kV spenning, og omfatter spenningsoppgradering, nybygging av linjer og stasjoner og riving av deler av eksisterende strekning. Prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av 2014.

 

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010