– For å ivareta økende utbyggingsbehov, har investeringsnivået i Statnett vært voksende over noen år, og skal øke ytterligere i årene som kommer. I årene 2017 og 2018 ser vi en markant topp i aktivitetene. Dette er et bilde som gjelder hele kraftbransjen, innen både nett og produksjon, påpeker Håkon Borgen, Statnetts konserndirektør for teknologi og utvikling. 

 

– For Statnett sin del har det for eksempel vært en stor vekst i antall kilometer ny ledning per år, og denne veksten vil fortsette, sier Borgen. – Med dagens planer kan utbyggingsvolumet øke fra rundt 150 kilometer i 2014 til opp mot 300 kilometer i 2018, for så å falle raskt igjen. Det samme bildet går igjen når det gjelder utbygging og reinvesteringer i nettstasjoner, sier han.

 

 De viktigste driverne bak de økende investeringene er hensynet til forsyningssikkerhet på kort og lang sikt, den nasjonale satsningen på fornybar energi, tilrettelegging for nytt forbruk og utvikling av handelskapasitet for kraft. Siden forrige nettutviklingsplan har nye forbruksplaner blitt konkretisert, så som ny industrisatsning på Sør-Vestlandet, og disse planene vil kunne bli realisert i tiårsperioden. Den sterke konsentrasjonen av prosjekter før 2020 er ikke minst foranlediget av EUs 2020-mål.  To nye mellomlandsforbindelser veier også tungt i den planlagte porteføljen, og det har bygget seg opp et betydelig etterslep gjennom lave investeringer og lav fornyelsestakt over flere år.

 

 For å svare på det økte behovet har Statnett de siste årene økt kapasiteten. – Vi har økt tilgangen på kvalifiserte byggherreressurser og drevet en omfattende strategisk leverandørutvikling både på materiell, utstyr og installasjon, sier Borgen. Resultatet er at Statnett har tredoblet sin utbyggingskapasitet på tre år. Dette arbeidet fortsetter.  

 

Et trekk ved utviklingen siden siste nettutviklingsplan i 2013 er økende press på systemmarginene. Den daglige driften utfordres mer, og en omfattende investeringsportefølje bidrar til problemet gjennom et økende behov for utkoblinger. En jevnere investeringsprofil ville vært en fordel.

 

 Den hurtige kapasitetsoppbyggingen og en stor investeringsportefølje i hele bransjen, fører dessuten til et økende press på enhetskostnader. Dette skyldes blant annet at leverandørenes kostnader ved å utvide sin kapasitet må dekkes inn over kortere tid, samtidig som høy kapasitetsutnyttelse generelt fører til prispress. Dette bildet har forsterket seg siden siste nettutviklingsplan, og ligger an til å forsterkes ytterligere i årene som kommer. Det er derfor viktig å legge til rette for en mer stabil og langsiktig oppdragsmengde. Hensynet til kostnadseffektivitet tilsier at porteføljen bør jevnes noe ut, og at noen prosjekter skyves på. 

 

Samtidig som dette vil spare kostnader i prosjektgjennomføringen, vil det imidlertid kunne skape kostnader andre steder i samfunnet. En utsettelse av et nettprosjekt kan gi økte kostnader i form av forsinkelser i fornybarprosjekter, midlertidig høyere prisforskjeller og virkninger på handelskapasitet. Besparelser ved å skyve på prosjekter må avveies mot de økte kostnadene som medfølger, med sikte på å minimere samfunnets samlede kostnader.

 

– Denne vurderingen skal skje i åpen dialog med berørte parter, og blir en viktig del av prosessen opp mot fremleggelse av Nettutviklingsplan 2015, fremholder Bente Haaland, konserndirektør i Statnett for strategi og kommunikasjon. – Først etter en slik prosess kan vi konkludere hvilke og hvor store endringer som er ønskelig og realistisk frem mot 2020. Samtidig er det klart at manglende porteføljejustering vil gi større gjennomføringsrisiko, sier hun. 

 

Det ble understreket på møtet at nettprosjekter som er under utbygging, og de som har fått endelig konsesjon, ikke vil være aktuelle å skyve på i tid. 

 

Borgen understreker dessuten at man i tillegg til å undersøke mulighetsrommet for å skyve på deler av prosjektporteføljen, også vil jakte på de mest kostnadseffektive løsningene innenfor hvert enkelt prosjekt.

 

Statnett innledet i dag prosessen frem mot neste års nettutviklingsplan. Startskuddet ble markert med et nasjonalt kraftsystemmøte som samlet viktige aktørgrupper til en første gjennomgang av den prosessen som skal lede frem til en ferdig, ny plan på høsten neste år. – Statnett vil i denne prosessen legge stor vekt på tett dialog med alle berørte parter. Det er nødvendig for å finne frem til de best balanserte løsningene, avslutter Bente Haaland.  

 

Ved spørsmål kontakt:

Kristian M. Pladsen, kommunikasjonsdirektør: 975 866 88