Ledningen ble konsesjonssøkt i fjor, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt om ytterligere opplysninger i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Dette, samt noen justeringer ut fra innspill i høringsprosessen, er nå samlet i en tilleggssøknad som er sendt NVE.

 

Søknaden blir sendt på høring til grunneiere, kommuner og andre berørte parter. –Vi håper de som blir berørt av planene nå benytter anledningen til å komme med sine innspill, slik at de blir med i den vurderingen myndighetene skal gjøre, sier prosjektleder Steinar Bygdås.

 

Ledningen planlegges for en spenning på 420 kilovolt (kV). Den vil gå fra Lysebotn i Forsand kommune, gjennom Sandnes og krysse Gandsfjorden inn til Stavanger. De siste 7 kilometerne vil forbindelsen gå i tunell frem til Stølaheia transformatorstasjon. Totalt vil ledningen bli 76 km lang. Av dette planlegges 67 km som luftledning, 2 kilometer som sjøkabel og 7 kilometer kabel i tunell. I tillegg blir det nødvendige utvidelser av transformatorstasjonene i begge ender av forbindelsen. Prosjektet er estimert til å koste 2,5 – 3,5 mrd. kroner*, og kan stå ferdig i 2020.

 

Stavanger- og Sandnesområdet har allerede i dag en svært sårbar strømforsyning. –Dette er et område i sterk vekst, og forbruket forventes å øke. Dermed blir strømforsyningen enda mer sårbar frem mot 2020, og det er svært viktig å få denne ledningen på plass, sier Bygdås.

 

Det var Lyse Sentralnett som søkte om konsesjon for ledningen i 2013. Selskapet eies nå med en halvdel hver av Lyse Elnett og Statnett, og Statnett er engasjert til å videreføre arbeidet med å søke om nødvendige tillatelser.

 

-Vi vil holde åpent kontor for grunneiere og andre som er interesserte i å komme med sine innspill, samtale med oss eller få ytterligere informasjon. Dette planlegger vi å arrangere de første dagene i desember, forteller Bygdås.

 

NVE behandler tilleggssøknaden, og høringsuttalelser sendes dit. Når NVE har tilstrekkelig informasjon til å anbefale løsning, vil de gi en uttalelse om dette til Olje- og energidepartementet. Olje- og energidepartementet vil så sende NVEs uttalelse på høring før de innstiller til Kongen i statsråd. Vedtaket som fattes i statsråd kan ikke påklages ytterligere.

 

*) beløpet er oppgitt i reelle kroner, inkludert byggelånsrenter