Statnett og Energinet.dk inngikk høsten 2013 en intensjonsavtale for å undersøke grunnlaget for et samarbeid om respektive nasjonale datahuber. Formålet med avtalen var å utrede potensialet for etablering av forpliktende samarbeid om utvikling og drift av datahub i både Danmark og Norge.
 
Utredningen som nå er gjennomført har vært baserte på å få frem likheter og forskjeller mellom de to lands markedsdesign og funksjonelle krav, samfunns- og bedriftsøkonomiske synergier og sist eventuelle samarbeids- og styringsmodeller.
 
Utredningsarbeidet har vist at det er store likheter i markedsdesign  og økonomiske synergier med et samarbeid. I tillegg understøtter utredningen at Statnett og Energinet.dk har felles syn på markedsutviklingen i det nordiske detaljmarkedet, og at begge parter har sammenfallende ambisjoner for systemstøtte i et nordisk detaljmarked for strøm.
 
Innenfor funksjonelle krav viser derimot utredningen utfordringer i grunnlaget for et samarbeid på nåværende tidspunkt. Dette skyldes ulike prioritering i Energinet.dk og Statnett vedrørende funksjonelle krav og ytelse på løsningen. Prioriteringene har vist seg vanskelig å forene innenfor de stramme tidsplanene begge selskapene jobber under.
 
Konklusjon på utredningene er at det på mellomlang og lang sikt absolutt er aktuelt og realistisk med et tettere samarbeid, men at det på nåværende tidspunkt - i fasen selskapene er i per nå – ikke er formålstjenlig.
 
Partene vil løpende vurdere inngangspunkt for et tettere samarbeid, i tråd med regulatorenes ønske, samt et politisk mål om et felles nordisk sluttbrukermarked.
 
 
Fakta:
  • En datahub er et dataknutepunkt som samler all informasjon om strømkundene et uavhengig sted. Den vil gjøre det lettere for kundene å skifte leverandør og legge til rette for nye og bedre produkter tilpasset sluttbrukernes behov.

 

  • Den danske DataHub ble satt i drift i mars 2013, med en planlagt overgang til engros-modell i oktober 2015.

 

  • Den norske datahuben – elhub – er planlagt satt i drift oktober 2016. 

 

Kontaktpersoner, Statnett SF

Prosjektdirektør: Tor Bjarne Heiberg 99 35 39 69
Kommunikasjonssjef Berit Erdal 901 09 884