Avgjørelsene er tatt etter en totalvurdering av sikkerhets- og ressurssituasjonen knyttet til Statnett sitt oppdrag i Afrika og Statnetts oppgaver fremover.

- Statnett har gjennom Consulting sin innsats gitt et vesentlig bidrag for å utvikle kraftsystemene i våre samarbeidsland i Afrika. Samtidig må vi ta hensyn til at vi står overfor omfattende oppgaver og ressursutfordringer i vår kjernevirksomhet. Arbeidsbyrden er økende, noe som er krevende for organisasjonen. Statnett Consultings virksomhet medfører i tillegg utstrakt reisevirksomhet til land hvor reiserisikoen er klassifisert som medium og høy.  Det er vår vurdering at en videreføring av denne virksomheten i tiltagende grad krever et velkvalifisert sikkerhetsapparat, og omfattende opplæring av de deltagende statnettansatte, for å håndtere økende risiko forbundet med virksomheten. Totalt sett medfører dette en ressursinnsats Statnett ikke kan forsvare gitt de mange oppgaver vi skal gjennomføre, forklarer konserndirektør Bente Monica Haaland.

Plan for avvikling i samråd samarbeidspartnere
Statnett har samarbeidsavtaler med selskap i Uganda, Tanzania, Kenya og Mosambik. Avtalen med UETCL i Uganda strekker seg tilbake til 2006. Mens avtalen med TANESCO i Tanzania ble inngått i 2010. Bidragene har hovedsakelig vært rettet inn imot nettdrift og prosjektutvikling, samt prosjektgjennomføring. Men det har også vært gitt vesentlige bidrag inn mot eksempelvis HR, strategi og IKT. Alt arbeid har vært 100 prosent finansiert gjennom Utenriksdepartementet via ambassadene.


- Det er viktig å presisere at vi ikke stopper prosjektene nå, men leverer på disse innenfor de fristene som blir avtalt i prosjektene. Målet er å finne frem til en omforent plan som vil sikre at pågående leveranser avsluttes på en måte som gir størst mulig verdi for selskapene vi har samarbeid med, uten at vi setter i verk nye initiativ. Berørte medarbeidere vil bli tilbudt nye stillinger og oppgaver andre steder i Statnett. Dette er personer med attraktiv og relevant kompetanse for Statnett, påpeker Bente Monica Haaland.


Riksrevisjonen presenterte før sommeren 2014 en undersøkelse av norsk bistand til ren energi. Statnetts vurdering av virksomheten i Afrika har pågått over lengre tid, og beslutningen om å avslutte samarbeidsavtalene i Afrika ble fattet uavhengig av konklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse.

Kontaktperson
Gunnar Romsaas
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 97733716