Konsernets driftsinntekter for fjerde kvartal 2013 var 1 071 millioner kroner, sammenlignet med 1 341 millioner kroner i fjerde kvartal 2012. For året 2013 var konsernets driftsinntekter 4 561 millioner kroner, mot 5 334 millioner kroner for året 2012. Reduksjonen for året 2013 skyldes hovedsakelig lavere tariffinntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av tariffer i 2013 og lavere flaskehalsinntekter.

Konsernets totale driftskostnader ble 1 101 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (1 114 millioner kroner). Konsernets totale driftskostnader for året 2013 ble 4 215 millioner kroner, mot 3 901 millioner kroner for året 2012. Økningen for året 2014 skyldes flere forhold, hvorav de største er økte kostnader til systemdriftstjenester, overføringstap og økte avskrivninger.

Statnett økte investeringene vesentlig i 2013 i tråd med planene for å realisere neste generasjon sentralnett. Statnett konsern har investert 6 415 millioner kroner i 2013, mot 3 152 millioner kroner i 2012.  
 

Inntekter og resultat korrigert for mer-/mindreinntekt

Statnetts inntekter er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for Statnetts tillatte inntekt. Tillatt inntekt økte fra 4 025 millioner kroner i 2012 til 5 362 millioner kroner i 2013. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer. Statnett hadde i 2013 en mindreinntekt på 958 millioner kroner, mot en merinntekt på 1 065 millioner kroner i 2012. Ved utgangen av 2013 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 413 millioner kroner (3 455 millioner kroner). Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt etter skatt og beregnet rentekostnad på merinntekt, ble resultat etter skatt 832 millioner kroner i 2013.

 

Utsikter

Statnetts nettutviklingsplan 2013 danner grunnlaget for neste generasjon sentralnett som skal ferdigstilles innen 2030. Som følge av dette skal Statnett gjennomføre betydelige investeringer i nettet den kommende tiårsperioden. Statnett er inne i en periode med høy byggeaktivitet, og flere prosjekter skal ferdigstilles i 2014 og de nærmeste årene. I tillegg arbeides det videre med utvikling av mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018 og 2020. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

Last ned rapport for 4. kvartal 2013 (pdf.)

Kontaktperson:
Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299