Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 224 millioner kroner i 3. kvartal 2014 (87 millioner kroner), og 723 millioner kroner per 3. kvartal 2014 (151 millioner kroner). Regnskapsmessig resultat var lavere enn underliggende resultat både for kvartalet og per 3. kvartal. 

Konsernets driftsinntekter for 3. kvartal 2014 var 1 361 millioner kroner, sammenlignet med 1 105 millioner kroner i 3. kvartal 2013. Per 3. kvartal 2014 var konsernets samlede driftsinntekter 4 137 millioner kroner (3 490 millioner kroner). Økningen per 3. kvartal skyldes både høyere tariffinntekter og høyere flaskehalsinntekter.

Konsernets totale driftskostnader ble 991 millioner kroner i 3. kvartal 2014 (922 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak høyere kostnader for systemtjenester og høyere avskrivninger. Per 3. kvartal 2014 var driftskostnadene 2 959 millioner kroner (3 114 millioner kroner). Reduksjonen per 3. kvartal skyldes i hovedsak lavere kostnader for systemtjenester, overføringstap, samt andre driftskostnader.

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 4 227 millioner kroner per 3. kvartal 2014, mot 4 465 millioner kroner i samme periode 2013. 

Statnetts mer-/mindreinntekt
Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 3 982 millioner kroner per 3. kvartal 2013 til 4 470 millioner kroner per 3. kvartal 2014. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Mer-/mindreinntekten vil utjevne seg over tid ved justering av fremtidige tariffer. Per 3. kvartal 2014 var mindreinntekten 493 millioner kroner (mindreinntekt 620 millioner kroner). Ved utgangen av 3. kvartal 2014 var akkumulert merinntekt inkludert renter 1 952 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

Utsikter
Statnett skal gjennomføre betydelige investeringer i nettet i den kommende tiårsperioden og er inne i en periode med høy byggeaktivitet og betydelig vekst. Flere prosjekter er nylig satt i drift og flere prosjekter skal ferdigstilles i løpet av 2014 og de nærmeste årene. Olje- og energidepartementet (OED) ga i oktober 2014 Statnett utenlandskonsesjoner for mellomlandsforbindelsene tiI Tyskland (NordLink) og England (NSN). De to mellomlandsforbindelsene er planlagt ferdigstilt i henholdsvis 2018 og 2020. Investeringene gjøres for å bidra til økt forsyningssikkerhet og verdiskapning i Norge. De vil også legge til rette for økt utnyttelse av fornybar energi.

Statnett Q3 2014


Kontaktperson:
Knut Hundhammer
Konserndirektør 
Mobil: +47 901 65 299