Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 171 millioner kroner i 1. kvartal 2014 (84 millioner kroner), som var lavere enn underliggende resultat.

 

Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2014 var 1 324 millioner kroner, sammenlignet med 1 261 millioner kroner i første kvartal 2013. Økningen skyldes delvis høyere tariffinntekter på bakgrunn av justert tariffstrategi, noe oppveid redusert energiledd som følge av lavere kraftpris og lavere tap i nettet. I tillegg var det høyere flaskehalsinntekter, hovedsakelig grunnet høyere prisdifferanser internt i Norge.

 

Konsernets totale driftskostnader ble 1 031 millioner kroner i første kvartal 2014 (1 089 millioner kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere kostnader for systemtjenester, overføringstap og lønns- og personalkostnader, noe motvirket av økte av- og nedskrivninger.

 

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 1 251 millioner kroner i første kvartal 2014, mot 919 millioner kroner i samme periode 2013.  

 

Statnetts mer-/mindreinntekt

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 1 370 millioner kroner i første kvartal 2013 til 1 552 millioner kroner i første kvartal 2014. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Mer-/mindreinntekten vil utjevne seg over tid ved justering av fremtidige tariffer. Statnett hadde i første kvartal 2014 en mindreinntekt på 261 millioner kroner, mot en merinntekt på 158 millioner kroner i første kvartal 2013. Ved utgangen av første kvartal 2014 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 163 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

  

Utsikter

Statnetts nettutviklingsplan danner grunnlaget for neste generasjon kraftsystem som skal ferdigstilles innen 2030. Som følge av dette skal Statnett gjennomføre betydelige investeringer i nettet den kommende tiårsperioden. Statnett er inne i en periode med høy byggeaktivitet, og flere prosjekter skal ferdigstilles i 2014 og de nærmeste årene. I tillegg arbeides det videre med utvikling av mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018 og 2020. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

Kvartalsrapport nr 1 2014

 

Kontaktperson:

Knut Hundhammer

Konserndirektør

Mobil: +47 901 65 299