Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 328 millioner kroner i 2. kvartal 2014 (-20 millioner kroner), og 499 millioner kroner per 1. halvår 2014 (64 millioner kroner). Regnskapsmessig resultat var lavere enn underliggende resultat både for kvartalet og 1. halvår.

Konsernets driftsinntekter for 2. kvartal 2014 var 1 452 millioner kroner, sammenlignet med 1 124 millioner kroner i 2. kvartal 2013. Per 1. halvår 2014 var konsernets samlede driftsinntekter 2 776 millioner kroner (2 385 millioner kroner). Økningen skyldes både høyere tariffinntekter og høyere flaskehalsinntekter.

Konsernets totale driftskostnader ble 937 millioner kroner i 2. kvartal 2014 (1 103 millioner kroner). Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere kostnader for overføringstap og lavere av- og nedskrivninger. Per 1. halvår 2014 var driftskostnadene 1 968 millioner kroner (2 192 millioner kroner). Reduksjonen i 1. halvår skyldes i hovedsak lavere kostnader for systemtjenester, overføringstap, samt lønns- og personalkostnader.

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 2 862 millioner kroner i 1. halvår 2014, mot 2 812 millioner kroner i samme periode 2013.  

Statnetts mer-/mindreinntekt

Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 2 700 millioner kroner i 1. halvår 2013 til 2 994 millioner kroner i 1. halvår 2014. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Mer-/mindreinntekten vil utjevne seg over tid ved justering av fremtidige tariffer. For 1. halvår 2014 var mindreinntekten 281 millioner kroner (mindreinntekt 402 millioner kroner). Ved utgangen av 1. halvår 2014 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 155 millioner kroner. Endringen er i tråd med planene om å redusere akkumulert merinntekt over tid.

Utsikter

Statnetts nettutviklingsplan danner grunnlaget for neste generasjon kraftsystem. Som følge av dette skal Statnett gjennomføre betydelige investeringer i nettet den kommende tiårsperioden. Statnett er inne i en periode med høy byggeaktivitet, og flere prosjekter skal ferdigstilles i 2014 og de nærmeste årene. I tillegg arbeides det videre med utvikling av mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018 og 2020. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.


Kvartalsrapport 


Kontaktperson:

Knut Hundhammer

Konserndirektør

Mobil: +47 901 65 299