Det er den europeiske samarbeidsorganisasjonen for systemoperatører (ENTSO-E) som skal utarbeide og drifte denne plattformen. De nye reglene forplikter markedsaktører, nettselskaper, systemoperatører og kraftbørser til å levere data som omfatter fundamentale størrelser i produksjon, forbruk, overføring, samt balansering av kraftsystemet.

 

Statnetts implementering følger ENTSO-Es tidsplan uten å vente på regelverkets vei gjennom EØS.  Statnett ønsker med dette å fremme transparens i kraftmarkedet, og å samarbeid med nordiske nettselskaper og med Nord Pool Spot for en effektiv implementering.

 

Implementeringen av de nye reglene i Norge skjer på flere nivåer:

-          Statnett leverer egne data for utvikling, vedlikehold og drift av sentralnettet, inkludert balansering og flaskehalshåndtering, samt data som forordningen pålegger aktørene men av praktiske årsaker best leveres av Statnett.  Dette gjelder målte og prognoserte verdier for forbruk og produksjon.

-          De nordiske systemoperatørene samarbeider om levering av data fra felles system for driftsinformasjon, hvilket omfatter regulerkraftmarkedet.

-          Nord Pool Spot leverer egne handelsdata, samt - for de nordiske systemoperatørenes regning - data som Nord Pool Spot besitter men ikke har ansvar for under forordningen.  Dette gjelder handelskapasiteter og data for planlagt og virkelig endring i kapasitet for produksjon, overføring og forbruk, data som aktørene sender til Nord Pool Spots UMM-system. 

 

Europakommisjonens regelverk for transparens består av de nye kravene til publisering av data (Reg 543/2013) og REMIT-forordningen (Reg 1227/2011).  REMIT inneholder forbud mot markedsmanipulering og krav til rapportering av detaljerte handelsdata til ACER for markedsovervåkning.  Videre utvikling av transparensreglene er å vente når nettverkskodene er klare og trer i kraft.

 

For mer informasjon om forordning EC 543/2013, den europeiske transparensplattformen og nettverkskodene, se følgende referanser:

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2013/sep/transparensforordningen.html?id=744929

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2013:163:TOC

https://www.entsoe.eu/about-entso-e/market/transparency-platform/

https://www.entsoe.eu/data/entso-e-transparency-platform/

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/