Formålet med den nordiske nettutviklingsplanen (Nordic Grid Development Plan 2014) er å samordne planleggingen av det nordiske kraftsystemet. Det er Nordisk Ministerråd som har bedt om at de nordiske systemoperatørene (TSO-ene) annethvert år fremlegger en samlet nordisk nettutviklingsplan.

 

Arbeidet rundt den nordiske planen er koordinert med arbeidet rundt den europeiske nettutviklingsplanen (TYNDP). Begge planer tar utgangspunkt i fire ulike scenarier for fremtidens kraftsystem, med fokus på klima, forsyningssikkerhet og markedsintegrasjon. Scenariene spenner fra et konservativt scenario der en fortsatt kun har oppnådd EUs klimamål for 2020 i 2030 til et grønt scenario der kraftsystemet er tilrettelagt slik at det er mulig å nå FNs 2-gradersmål. I alle scenarier identifiseres behovet for et sterkere nordisk kraftsystem.

 

Økt europeisk tilknytning

Den nordiske planen identifiserer et ønske om sterkere tilknytning mellom det nordiske kraftsystemet og systemet i andre deler av Europa. Drivere her er europeisk klimapolitikk, ønske om mer integrert marked samt forsyningssikkerhet. Nye mellomlandsforbindelser mellom Norge og Danmark, Tyskland og Storbritannia er en viktig del av dette. I tillegg vil nye forbindelser mellom Sverige, Finland og Baltikum bidra til sterkere markedsintegrasjon av det baltiske kraftsystemet.

 

Økt fornybar-tilknytning

I forbindelse med utviklingen av det svensk-norske sertifikatmarkedet forventes økende mengde fornybar produksjon i det nordiske markedet. I tilknytning til dette identifiserer et sannsynlig behov for økt transport av kraft mellom nord og sør. Både tilknytningen av ny produksjon samt den økende nord-sør-flyten initierer økte investeringer i kraftnettet.

 

Den nordiske planen (Nordic Grid Development Plan 2014) ble ferdigstilt og oversendt Nordisk Ministerråd i august 2014, og godkjent av disse i november 2014.