Mosambik er i følge FN et av de minst utviklede landene i verden, basert på fattigdom, utdanning og forventet levealder. Samtidig er det et land med god tilgang på naturressurser. Eksempelvis er det gjort store gassfunn, mens det anslåtte potensialet for ny vannkraft er på 12 000 MW. Utviklingstakten er høy.

- Kraftforbruket vokser med 15 prosent per år. Dette gir oss betydelige utfordringer både på forsynings- og produksjonssiden, uttrykker styremedlem i EDM Adriano Jonas. Den økonomiske veksten i landet er betydelig, men dagens kraftinfrastruktur er ikke tilstrekkelig til å levere det som næringsliv og privatkunder forventer. Noe som igjen kan begrense veksten.

- Målet for samarbeidet mellom Statnett og EDM er i første omgang å sikre stabil og trygg strømforsyning, og på sikt sørge for at flere av de 25 millioner innbyggerne får tilgang til elektrisitet. Det igjen skal legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling, utdyper prosjektleder hos Statnett Michael Steinfeld.

Bygger på 100 år historie

Det norske engasjementet omfatter også en avtale mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og energidepartementet i Mosambik. I tillegg vil tidligere energiminister og konsernsjef i Hydro Eivind Reiten i en periode på 3-4 år være personlig rådgiver til energiministeren i landet.

– I Norge har vi en lang historie og en velutviklet organisering av energisektoren med blant annet NVE som regulator, Statnett og Statkraft i tydelige definerte roller og en konsesjonslovgivning som er utviklet gjennom 100 år. Mosambik er på sin side i en tidlig fase, og de ønsker norsk hjelp til å bygge kompetanse og etablere gode systemer, forklarer Reiten.

Han fremhever at Mosambik har en underliggende god økonomisk vekst og gode ressurser. Men hvor vellykket utviklingen blir vil avhenge av hvordan man organiserer seg, og at landet gjør de riktige tingene først.

Kartlegger likheter
Statnett skal bistå EDM med teknisk og økonomisk kompetanse på områder som strategiutvikling, systemdrift og -planlegging, forsyningssikkerhet, investeringsprosjekter, samt rådgivning inn mot ledelse og HMS-arbeid.

- I en startfase skal vi blant annet bidra til å etablere en 5 års strategiplan for EDM. Gjennom arbeidet vil bedriftene bli bedre kjent og finne likhetstrekk i ansvarsområder og oppgaver Hensikten er å kartlegge innsatsområdene nærmere og se hvor det er mulig å skape tydelige resultater, forklarer Steinfeld.  

Avtalen, som ble undertegnet før jul, støttes av Utenriksdepartementet gjennom den norske ambassaden i Mosambik.