Statnett understreker viktigheten av at ny produksjonskapasitet lokaliseres i områder der det er ledig nettkapasitet eller der det er lite behov for nye nettinvesteringer. Aktørene bør koordinere sine investeringsbeslutninger, særlig når vi nærmer oss fristen 31. desember 2020. For noen prosjekter som realiseres rundt fristen i 2020, kan departementet vurdere tiltak, som for eksempel en kriteriebasert og tidsavgrenset fristutsettelse, slik at uforutsette forhold ikke skaper økt risiko for både produksjon- og nettinvesteringer.

 

Elsertifikatordningen skal virke frem til 2035 og gir produksjonsanlegg for fornybar energi rett til å få utstedt sertifikater for sin produksjon. Disse sertifikatene skal omsettes i et marked hvor etterspørselen skapes ved at kraftomsetning pålegges en plikt til å dekke en andel etter en forhåndsdefinert etterspørselskurve. Ordningen skal sikre at Norge og Sverige til sammen skal stimulere til 26,4 TWh ny fornybar kraft innen 2020.

 

Statnett har rollen som registeransvarlig i sertifikatordningen, samtidig som den nye kraftproduksjonen også har konsekvenser for investeringer i nye nettanlegg og driften av eksisterende anlegg.

 

Statnett peker i høringsuttalelsen på flere forslag til mindre endringer i ordningen.

 

Høringsuttalelse Statnett, NVEs grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen. 

 

Kontakt: kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010