Statnett har de siste årene samarbeidet med Lyse Elnett AS/Lyse Sentralnett AS om planene for å forsterke strømnettet til Sør-Rogaland. Samarbeidet er nå formalisert ved  at Statnett overtar 50 prosent eierandel i Lyse Sentralnett AS fra 1. januar 2014. Statnett overtar ytterligere 25 prosent når konsesjon er gitt for Lysebotn-Stølaheia og de resterende 25 prosent  ved ferdigsstillelse av ledningen. Partene har avtalt at Statnett skal ha bestemmende innflytelse i Lyse Sentralnett AS. Lyse Elnett vil yte driftsbistand til daglig drift i Lyse Sentralnett i minimum 3 år, med opsjon om forlengelse.

 

- Vi skal bruke våre felles ressurser på  best mulig måte for å styrke strømforsyningen til Sør-Rogaland, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. – At Statnett kommer inn på eiersiden også i Sør-Rogaland, vil  bidra til  bedre samordning og koordinering av sentralnettet i vår del av landet.

 

Situasjonen for kraftnettet i regionen er anstrengt. Befolkningsveksten i Sør-Rogaland gjør det nødvendig å forsterke strømnettet. I deler av regionen går hovedforsyningen for strøm på en enkelt masterekke, og regionen er derfor svært sårbar for feil. Enkelte dager vil mange beboere i regionen kunne være uten strøm hvis det oppstår feilsituasjoner i sentralnettet.

 

-Statnetts kjerneoppgave er å utvikle og drifte sentralnettet i Norge, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett. –I arbeidet med å trygge forsyningssikkerheten i en av de raskest voksende regionene i Norge, bidrar Lyse med en lokalkunnskap og erfaring som er viktig for god gjennomføring. Samarbeidet bidrar til at vi nå står bedre rustet til å møte utfordringene på veien mot neste generasjon sentralnett.

 

Statnett eier det meste av det norske sentralnettet, som utgjør "riksveiene" i kraftforsyningen. Etter transaksjonen med Lyse er Statnetts samlede eierandel i sentralnettet på rundt 96 prosent.

 

{Bilde}

 

 

Lysebotn-Støleheia er traséen Lyse Sentralnett har søkt om å etablere for ny sentralnettforbindelse til en økende befolkning i Sør-Rogaland. Største delen av traséen som er foreslått bruker den eksisterende krafttraseen på samme strekning.

 

Lyse Sentralnett er fellesselskapet til Lyse og Statnett som skal planlegge og bygge en ny sentralnettforbindelse til Sør-Rogaland.

 

Lyse-konsernet er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland og leverer energi- og telekomprodukter.

 

Statnett har det nasjonale ansvaret for å utvikle og drifte sentralnettet, som transporterer strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene. Statnett har også ansvar for å balansere strømproduksjon og strømforbruk. I årene som kommer skal Statnett bygge neste generasjon sentralnett for å sikre folk trygg forsyning av strøm, bidra til verdiskaping og tilrettelegge for bedre klimaløsninger. Statnett har 994 medarbeidere og hadde i 2012 en omsetning på 5,3 milliarder. 

 

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Gunnar Løvås 913 40 699

Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010