Konsernets driftsinntekter for fjerde kvartal 2012 var 1 341 millioner kroner, sammenlignet med 1 317 millioner kroner i fjerde kvartal 2011. For året 2012 ble konsernets driftsinntekter 5 334 millioner kroner sammenlignet med 5 497 millioner kroner for året 2011. Reduksjonen i driftsinntekter skyldes lavere tariffinntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av tariffer for 2012, noe oppveid av økte flaskehalsinntekter.

 

Statnetts inntekter er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for Statnetts tillatte inntekt. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer. Merinntekten var 1 065 millioner kroner i 2012, mot 1 021 millioner kroner i 2011. Ved utgangen av 2012 var akkumulert merinntekt inkludert renter 3 455 millioner kroner.

 

Konsernets totale driftskostnader ble 1 114 millioner kroner i 4. kvartal 2012 (973 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak økt ressursinnsats og oppbemanning, økt aktivitet på mellomlandsforbindelser samt beredskapstiltak i Ytre Oslofjord. Reduserte kostnader til systemtjenester reduserer avviket noe.

 

Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt etter skatt og beregnet rentekostnad på merinntekt, ble resultat etter skatt 234 millioner kroner i 2012.

 

Statnett konsern har investert 3 152 millioner kroner i 2012, mot 2 384 millioner kroner i 2011.  

 

Utsikter

Statnetts nettutviklingsplan 2011 og oppdatert investeringsplan 2012 danner grunnlaget for neste generasjon sentralnett som skal ferdigstilles innen 2030. I den kommende tiårsperioden vil Statnett investere 50-70 milliarder kroner i ny kapasitet i sentralnettet. Statnetts virksomhet vil derfor i perioden fremover være preget av fortsatt intern ressursoppbygging, styrking av leverandørmarkedets kapasitet og gjennomføring av et omfattende prosjektvolum.

Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

Kvartalsrapport Q4/2012 (pdf)

 

Kontaktperson:

Knut Hundhammer

Konserndirektør

Mobil: +47 901 65 299