Konsernets driftsinntekter for tredje kvartal 2013 var 1 105 millioner kroner, sammenlignet med 1 360 millioner kroner i tredje kvartal 2012. Per tredje kvartal 2013 var konsernets driftsinntekter 3 490 millioner kroner, mot 3 993 millioner kroner per tredje kvartal 2012. Reduksjonen per tredje kvartal skyldes hovedsakelig lavere tariffinntekter og lavere flaskehalsinntekter.

 

Konsernets totale driftskostnader ble 922 millioner kroner i tredje kvartal 2013 (933 millioner kroner). Konsernets totale driftskostnader per tredje kvartal 2013 ble 3 114 millioner kroner, mot 2 787 millioner kroner per tredje kvartal 2012. Økningen per tredje kvartal skyldes flere forhold, hvorav de største er økte kostnader til systemdriftstjenester, overføringstap og økte avskrivninger.

 

Statnett konsern har investert 4 465 millioner kroner hittil i år, mot 2 238 millioner kroner i samme periode 2012.  

 

Inntekter og resultat korrigert for mer-/mindreinntekt

Statnetts inntekter er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for Statnetts tillatte inntekt. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer. Statnett hadde per tredje kvartal 2013 en mindreinntekt på 620 millioner kroner, mot en merinntekt på 764 millioner kroner i samme periode 2012. Ved utgangen av tredje kvartal 2013 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 738 millioner kroner.

 

Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt etter skatt og beregnet rentekostnad på merinntekt, ble resultat etter skatt per tredje kvartal 667 millioner kroner.

 

Utsikter

Statnetts nettutviklingsplan 2013 danner grunnlaget for neste generasjon sentralnett som skal ferdigstilles innen 2030. Som følge av dette skal Statnett gjennomføre betydelige investeringer i nettet den kommende tiårsperioden. Statnett er inne i en periode med høy byggeaktivitet, og flere prosjekter skal ferdigstilles i 2013 og de nærmeste årene. I tillegg arbeides det videre med utvikling av mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018 og 2020. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

Last ned rapport for 3. kvartal 2013.

 

Kontaktperson:

Knut Hundhammer

Konserndirektør

Mobil: +47 901 65 299