Resultat etter skatt for første halvår 2013 ble 64 millioner kroner, mot 452 millioner kroner for samme periode i 2012. Resultat etter skatt ble redusert i første halvår som følge av lavere tariffinntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av tariffer for 2013, reduserte flaskehalsinntekter i 2013, samt høyere driftskostnader.

Konsernets driftsinntekter for andre kvartal 2013 var 1 124 millioner kroner, sammenlignet med 1 238 millioner kroner i andre kvartal 2012. Konsernets driftsinntekter i første halvår 2013 ble 2 385 millioner kroner, mot 2 633 millioner kroner i første halvår 2012. Reduksjonen i første halvår skyldes hovedsakelig lavere tariffinntekter og lavere flaskehalsinntekter i 2013.

Statnetts inntekter er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for Statnetts tillatte inntekt. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer. Statnett hadde i første halvår 2013 en mindreinntekt på 402 millioner kroner, mot en merinntekt på 390 millioner kroner i samme periode 2012. Ved utgangen av første halvår 2013 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 940 millioner kroner.

Konsernets totale driftskostnader ble 1 103 millioner kroner i andre kvartal 2013 (895 millioner kroner). Konsernets totale driftskostnader i første halvår 2013 ble 2 192 millioner kroner, mot 1 854 millioner kroner i første halvår 2012. Økningen i første halvår skyldes flere forhold, hvorav de største er økte kostnader til systemdriftstjenester og økte avskrivninger.

Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt etter skatt og beregnet rentekostnad på merinntekt, ble resultat etter skatt for første halvår 434 millioner kroner.

Statnett konsern har investert 2 812 millioner kroner i første halvår 2013, mot 1 257 millioner kroner i samme periode 2012.  


Utsikter 

Statnetts nettutviklingsplan 2011 og oppdatert investeringsplan 2012 danner grunnlaget for neste generasjon sentralnett som skal ferdigstilles innen 2030. Som følge av dette skal Statnett gjennomføre betydelige investeringer i nettet den kommende tiårsperioden. Statnett er inne i en periode med høy byggeaktivitet, og flere prosjekter skal ferdigstilles i 2013 og de nærmeste årene. I tillegg arbeides det videre med utvikling av mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018 og 2020. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

De økte investeringene vil medføre økte tariffer i årene fremover. Statnett har en merinntektssaldo som delvis vil bli tilbakebetalt til kundene ved en redusert tariff i 2013, samt dempe økningen i tariffer noe de nærmeste årene.

Statnett resultater Q2 2013


Kontaktperson:
Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299