Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2013 var 1 261 millioner kroner, sammenlignet med 1 395 millioner kroner i første kvartal 2012. Reduksjonen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig lavere tariffinntekter på bakgrunn av planlagt nedjustering av tariffer for 2013, samt reduserte flaskehalsinntekter i 2013.

 

Statnetts inntekter er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for Statnetts tillatte inntekt. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer. I første kvartal 2013 hadde Statnett en mindreinntekt på 158 millioner kroner, mot en merinntekt på 201 millioner kroner for samme periode 2012. Ved utgangen av første kvartal 2013 var akkumulert merinntekt inkludert renter 3 170 millioner kroner.

 

Konsernets totale driftskostnader ble 1 089 millioner kroner i første kvartal 2013 (959 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak økte kostnader til systemtjenester, samt høyere andre driftskostnader i 2013 som delvis er basert på engangseffekter.

 

Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt etter skatt og beregnet rentekostnad på merinntekt, ble resultat etter skatt 289 millioner kroner i første kvartal 2013.

 

Statnett konsern har investert 919 millioner kroner i første kvartal 2013, mot 585 millioner kroner i samme periode 2012.  

 

 

Utsikter

Statnetts nettutviklingsplan 2011 og oppdatert investeringsplan 2012 danner grunnlaget for neste generasjon sentralnett som skal ferdigstilles innen 2030. Som følge av dette skal Statnett gjennomføre betydelige investeringer i nettet den kommende tiårsperioden. Statnett er inne i en periode med høy byggeaktivitet og flere prosjekter skal ferdigstilles i 2013 og de nærmeste årene. I tillegg arbeides det videre med utvikling av mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, med mål om ferdigstillelse i henholdsvis 2018 og 2020. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

De økte investeringene vil medføre økte tariffer i årene fremover. Statnett har en merinntektssaldo som delvis vil bli tilbakebetalt til kundene ved en lav tariff i 2013, samt dempe økningen i tariffer noe de nærmeste årene.

 

Resultater Q1 2013

 

 

Kontaktperson:

Knut Hundhammer

Konserndirektør

Mobil: +47 901 65 299