Statnett vil styrke fokuset på HMS, kvalitet og prosjektgjennomføring. Derfor opprettes det en egen divisjon for Bygg og anlegg som skal være ansvarlig for byggeprosjektene som selskapets operative byggherre. Det vil bli rekruttert en ny leder til denne divisjonen.

 

- Vi skal styrke vårt fokus på kostnadseffektivitet både i løsningsvalg og prosjektutvikling. Det motiverer etableringen av en ny divisjon for Teknologi og utvikling. Der samles all kompetanse innen systemanalyse, planlegging, teknologi, anskaffelser og forskning og utvikling som trengs for å finne de beste løsningene frem til investeringsbeslutning. Divisjonen skal ledes av Håkon Borgen, sier konsernsjef Auke Lont.

 

- Kraftmarkedet blir stadig viktigere for forsyningssikkerheten. Det krever en tettere kobling mellom drift og marked. Derfor samler vi alle markedsrelaterte aktiviteter som en del av driftsmiljøet i divisjonen Drift og marked, som skal ledes av Øivind Rue, sier Lont.

 

- Europa spiller en sentral rolle for Statnett og det er avgjørende at vi er en pådriver i arbeidet som skjer der. Det gjelder spesielt politikk og regelverk som utformes i Brussel. Bente Hagem vil lede vår satsing mot Europa.

 

Den store IKT-satsingen videreføres. Alle drift- og utviklingsaktiviteter samles i divisjon Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkludert datahub for AMS. Divisjonen ledes av Peer-Olav Østlie.

 

All interessentkontakt koordineres av stab for Strategi og kommunikasjon ledet av Gunnar G. Løvås. Det gjelder konsern- og tariffstrategi, nettutviklingsplan, ekstern kommunikasjon og kundekontakt.

 

Konsernstab skal sikre enhetlig konsernstyring og tjenesteleveranser gjennom sentrale stabs- og fellesfunksjoner. Knut Hundhammer er CFO og vil lede konsernstaben.