Effektiv drift og utvikling av kraftsystemet er viktig for Statnett. Dagens kraftsystem er svært godt utnyttet. Det gjør det mer krevende å drifte kraftsystemet og gir utfordringer med å få kapasitet i nettet til å gjennomføre nye prosjekter.

 

- Forskning og utvikling (FoU) kan bidra til å styrke driften. Statnett oppretter nå et nasjonalt pilotprosjekt, som skal bidra med nye løsninger som på sikt kan tas i bruk i sentralnettet over hele Norge. Det vil kunne gi bedre forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i fremtiden, sier konserndirektør for drift, Øivind Rue.

 

Statnett har i flere år satset på smarte løsninger innen drift av nettet gjennom Smart Grid-programmet. Dette er en del av Statnetts større satsing på forskning og utvikling. Pilotprosjektets ulike aktiviteter inngår i denne satsingen.


- Gjennom pilotprosjektet skal Statnett teste ut ny teknologi og nye applikasjoner som kan gi bedre oversikt og innsikt i tilstanden til nettet. Vi skal også se på muligheter for å benytte fleksibelt forbruk bedre, samt utvikle løsninger for kontinuerlig og automatisk risikoberegning. Det vil kunne gi mer effektiv drift av kraftsystemet og være til hjelp for å håndtere anstrengte driftsituasjoner. Samlet sett vil dette kunne bidra til en mer optimal utnyttelse av kraftsystemet, avslutter Rue.

 

Felles løft i nord

Det nasjonale pilotprosjektet legges til Nord-Norge, hvor kraftsituasjonen til tider er sårbar.

 

- Det er viktig for oss å sikre folk i nord trygg forsyning av strøm. Vi har nylig satt i drift ny 132 kV-kraftledning fra Varangerbotn til Skogfoss, som øker forsyningssikkerheten i Sør-Varanger. Vi har fått endelig konsesjon for å bygge Ofoten-Balsfjord og venter avklaring på videre konsesjon fra Balsfjord i løpet av 2014. Og vi sikter på å søke konsesjon for Skaidi-Varangerbotn i løpet av 2015. Vi ser på løsninger som kan bidra til å sikre god forsyningssikkerhet både før, under og etter bygging av neste generasjon sentralnett. Pilotprosjektets løsninger vil kunne være ett av tiltakene, sier Rue.

 

Det nasjonale pilotprosjektet er et samarbeid med nettselskaper og industri i nord, og eksterne fagmiljøer, samt våre naboland. Det er et løft for å løse utfordringene med å opprettholde god forsyningssikkerhet.

 

- Nye, smarte løsninger som kan sikre samfunnsrasjonell drift og utvikling av kraftsystemet er viktig for verdiskapingen i regionen, sier Øivind Rue.

 

Pressekontakt: kommunikasjonssjef Nina Kviberg, mob. 990 37 330.