Konsesjonen er en forlengelse av anleggskonsesjonen som ble gitt et tidligere kabelprosjekt mellom Norge og England (NSI) i 2001. Den nye konsesjonen gjelder frem til 1. oktober 2043 og gir også aksept for endringer som er anbefalt for å oppnå en mer robust trasé- og tunnelløsning.

 

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet, og gjør at vi kan fortsette arbeidet vi er i gang med for å realisere denne nye forbindelsen etter planen, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.

 

Ny tunnel
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skriver i sitt vedtak bl.a. følgende:

"NVE gjev Statnett SF anleggskonsesjon for bygging og drift av ein eigen kabeltunnel mellom Hylsfjorden og Suldalsvatnet i Suldal kommune i Rogaland.

Konsesjonen inneber også løyve til massedeponi, kai ved Strandanes, justering av stasjonsområdet i Kvilldal og omlegging av 420 kV leidningen Kvilldal–Rjukan–Flesaker ved Kvilldal i Suldal kommune.
Løyvet er ei endring av tidlegare konsesjon frå 2001 om nytt likestraumsamband mellom Noreg og Storbritannia. I den opphavlege konsesjonen var det lagt opp til kabel som skulle gå gjennom Hylstunnelen på Riksveg 13. Løysinga med ein eigen kabeltunnel har fordelar knytt til installasjon, teknisk utforming og drift og vedlikehald av kabelen, samanlikna med opphavleg alternativ. Etter NVEs vurdering vil ny kabeltunnel, massedeponi og justering av stasjonsområdet i Kvilldal føre med seg akseptable ulemper jamført med samfunnsnytta av tiltaket."

 

Hele konsesjonsvedtaket og vedlegg finnes på NVEs nettsider

 

Godt samarbeid
Konsesjonen gir Statnett flere konkrete pålegg blant annet når det gjelder påvirkning på miljøet rundt anlegget og videreføring av landbruksdrift i området. Dette ser prosjektdirektøren positivt på.
- Samarbeidet med Suldal kommune og lokale interessenter har vært konstruktivt. Vårt mål er å fortsette denne gode dialogen og å finne gode løsninger sammen med lokale myndigheter og berørte grunneiere, forsikrer Nummedal.
Statnett har også søkt Olje- og energidepartementet (OED) om utenlandskonsesjon for NSN-kabelen til England. Denne er fortsatt til behandling.

NSN er eid 50% av Statnett og 50% av britiske National Grid.
Prosjektet har planlagt investeringsbeslutning i 2014 og skal etter planen settes i drift innen 2020.

Vedtaket kan påklages til OED.

 

Kontaktperson:
Christer Gilje, kommunikasjonssjef
mob: 95 23 71 28
christer.gilje@statnett.no