Presentasjoner fra møtene og innspill sendt til Statnett i etterkant finner du nederst på siden. 

 

Behovet for å bygge neste generasjon sentralnett står sterkt. Dette understrekes av en historisk satsing på ny fornybar energi, endrede forbruksmønstre og en varslet elektrifisering av nye sektorer. I tillegg har erfaringer og studier de siste årene vist at dagens sentralnett er svært nær kapasitetsgrensen.

 

Dagens og fremtidens behov for overføring av strøm stiller store krav til oppgradering og videreutvikling av sentralnettet. Samtidig som det haster med å gjennomføre utbedringene, må vi sørge for en kostnads- og miljøeffektiv gjennomføring av neste generasjon sentralnett.  

 

På møtene frem mot offentliggjøring i høst har vi informert om foreløpige behovsvurderinger og status for våre planer, og deltagerne er blitt invitert til å diskutere hvordan vi kan oppnå en mest mulig effektiv og bærekraftig nettutvikling. Vi takker for den gode oppslutningen og engasjementet i møtene. Innspillene og vurderingene vi har fanget opp tas med videre i arbeidet med Nettutviklingsplanen 2013.

Høringen er avsluttet, og høringsuttalelser er ikke lenger tilgjengelig på statnett.no.