- Statnett sitt mål er at Østre korridor skal være ferdig i løpet av 2014. En ny mellomlandsforbindelse til Danmark, SK4, skal også stå klar i løpet av 2014. Når SK4 settes i drift, vil den totale kapasiteten på alle mellomlandsforbindelser fra Sørlandet øke fra 1700 MW til 2400 MW, fortsetter Rue.

 

En ny kabel til Danmark gir Norge sikrere strømforsyning i år med lite vann i magasinene, mens norsk reguleringsevne gjør det mulig for Danmark å satse mer på vindkraft og redusere CO2-utslippene. Skagerrak 4 vil også bidra til å øke verdien av norsk vannkraft i år med overskudd. Videre vil den bidra til mer stabile kraftpriser mellom årstidene og ulike år. Kabelen er planlagt integrert med det norske og danske sentralnettet, og overskudd vil gå til reduksjon av sentralnettariffen.

 

Som Områdestudie Sørlandet fra 2011 viser, vil det inntil de første oppgraderingene i Vestre korridor er sluttført være begrensninger i det eksisterende landbaserte nettet som hindrer full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene. Samlet begrensing er opp til 400 MW inntil de første delene av Vestre korridor er oppgradert. Begrensningen vil bli lagt på NorNed eller Skagerrak eller fordelt på de to forbindelsene basert på forventet samfunnsøkonomi.-  Statnett utreder nå i samarbeid med Energinet.dk og TenneT, alternative tiltak for å se om omfanget av restriksjonene kan bli mindre, slik at reduksjonene ikke får særlige konsekvenser for aktørene, avslutter Øivind Rue.

 

Reduksjonene vil vedvare frem til kapasiteten mellom Kristiansand og Saurdal er økt. Planlagt ferdigstillelse av dette prosjektet er i løpet av 2018.

 

Link til Exchange Information

 

 

Kontaktinformasjon

Tom Tellefsen

Direktør Systemdrift og Analyse

Tlf. 905 36 827