Det handles kraft over forbindelsene mellom Norge og henholdsvis Nederland og Danmark inntil prisene er like eller det ikke er mer overføringskapasitet. Overføring av kraft uten prisforskjell påfør brukerne av sentralnettet i Norge en kostnad siden det er overføringstap på kabelen som da ville blitt betalt av sentralnettkundene.

 

I arbeidet med å innføre et felles spotmarked i North West Europe (Norden, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og BeNeLux) er det gjort omfattende analyser for å se på konsekvensene av å ta hensyn til tap på kablene når priser og overføring på kablene fastsettes. Analysene er dokumentert i en egen rapport. Rapporten konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta hensyn til tap på kablene i markedsalgoritmen. For regionen samlet sett er lønnsomheten størst dersom det tas hensyn til overføringstap på alle forbindelsene.

 

Statnett arbeider nå videre sammen med TenneT og Energinet.dk for at det skal tas hensyn til tap på NorNed og Skagerrakforbindelsene. Implementering må godkjennes av de lokale regulatorene.

 

Last ned rapporten: NWE_Implemention of loss factors_Study.pdf