Statnett arbeider med utvikling av markedsdesign, forbedret kraftutveksling og systemer for bedre utnyttelse av det eksisterende og planlagte linjenettet. Dette arbeidet sikrer store muligheter for norske aktører i møte med Europas fremtidige energisystem.

Energisystemene over hele verden er i en voldsom utvikling. Elektrisk kraft får en stadig viktigere rolle i energisystemene og en stadig større andel av denne kraften skal produseres fra fornybare kilder.

 

I Tyskland står solkraft for en stadig større markedsandel og i flere timer har denne produksjonen dekket opp mot halvparten av det tyske kraftforbruket. Flere europeiske land bygger nå ut vind og andre uregulerbare energikilder. Dette utfordrer kraftsystemene, og systemoperatørene må hele tiden utvikle egne systemer og infrastruktur for å møte denne utviklingen.

 

Behovene for systemtjenester er stadig økende, samtidig som de "skitne" kraftverkenes rolle som leverandør av slike tjenester er på retur. Hvordan skal vi sikre god og forutsigbar strømleveranse i et system hvor vi er avhengige av at det blåser eller at solen skinner?

 

Sterkere nett - En stor og viktig del av svaret er at vi trenger mer, bedre og mer moderne nett. I hele Europa er det store planer for nye kraftlinjer som binder sammen ulike regioner.  I Norge er Statnett godt i gang med å bygge neste generasjon sentralnett, noe som betyr nye linjer, spenningsoppgradering til 420kV og flere mellomlandsforbindelser.

 

Smartere teknologi - Sammen med nye nettinvesteringer får vi bedre teknologiske løsninger. Raskere effektendring på utlandskablene, automatiske sekundærreserver, ny kabelteknologi og systemvern gir økt nettkapasitet og mulighet for handel med nye produkter.

 

Bedre marked - Full utnyttelse av kraftnettet får vi når også markedet utvikles i takt med infrastruktur og teknologi. Det er i markedet forbruk og produksjon bestemmes, og insentiver gis. I Statnett jobber vi for eksempel med å etablere en felles europeisk markedskobling i både spot- og intradagmarkedet, noe som innebærer inkludering av transportkostnadene ved kraftoverføring og omlegginger hos kraftbørsen som kan øke den tilgjengelige nettkapasiteten. Markedet utvikler seg i hovedsak langs to akser: geografisk utbredelse og nye harmoniserte produkter.

 

Denne rapporten viser noen av verdiskapingsresultatene av Statnetts virksomhet, og hvordan vi jobber for å legge til rette for fremtidens verdiskaping – i en fremtid som er usikker, men elektrisk.

Last ned og les rapporten her (pdf):