De nordiske regulatorene (NordREG) jobber på oppdrag for Nordisk ministerråd med å skape et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft med mål om at de nasjonale markedene skal harmoniseres ytterligere og sikre et konkurransedyktig  nordisk marked. Integrerte datahuber vil mest effektivt kunne realisere harmonisering i et felle nordisk sluttbrukermarked. Politiske myndigheter og regulatorer i både Danmark og Norge har oppfordret Energinet.dk og Statnett til å samarbeide om datahub.

 

Både Energinet.dk og Statnett er pålagt ansvar for datahub i sine respektive land. Energinet.dk gikk i drift med sin Datahub for Danmark i mars 2013. Statnett er bedt om å sette i drift en datahub for Norge innen oktober 2016. Formålet med datahuber er å videreutvikle sluttbrukermarkedet for kraft i form av effektivisering, nøytralitet samt legge til rette for bedre og nye tjenester ut mot sluttkundene.

 

Utredningen under avtalen skal resultere i et beslutningsunderlag til form og innhold for et fremtidig samarbeid. På bakgrunn av dette underlaget skal partene hver for seg bestemme om man vil gå videre med et fremtidig forpliktende samarbeid. Et slikt samarbeid vil også kunne legge til rette for et samarbeid med resten av Norden

 

Fakta:

En datahub er et dataknutepunkt som samler all informasjon om strømkundenes et uavhengig sted. Den vil gjøre det lettere for kundene å skifte leverandør og legge til rette for nye og bedre produkter tilpasset sluttbrukernes behov. Den danske DataHub ble satt i drift i mars 2013 og er utviklet av Energinet.dk i samarbeid med aktører i kraftbransjen.

 

Kontaktpersoner:

Prosjektdirektør Tor Bjarne Heiberg 99 35 39 69

Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010