- Investeringene i neste generasjon sentralnett er allerede godt i gang, basert på bred politisk enighet, og dette vil koste penger. Investeringene er et fellesgode, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Statnett. - Derfor må også finansieringen være et spleiselag. Statnett legger vekt på at vi finner fram til en samfunnsøkonomisk modell som balanserer hensynet til ulike kundegrupper, samtidig som den møter de utfordringene vi står overfor på investeringssiden. Styret har lagt til grunn en del viktige føringer som vi mener vil danne en god basis for det videre arbeidet, fremholder han.

 

- Petroleumsindustrien bør betale høyere tariff enn øvrig kraftintensiv industri. Samtidig bør den øvrige delen av kraftintensiv industri betale en mindre andel av tariffen ut fra sin rolle i kraftsystemet. Videre må kraftprodusentene påregne å bidra til spleiselaget gjennom en økt tariff, ut fra den nytteverdi de også vil oppleve av de tiltak vi gjennomfører, sier Almlid.

 

Statnetts faglige holdning har lenge vært at petroleumsindustrien ikke hører naturlig inn under kraftintensiv industri. Denne industrien stiller ekstraordinære krav til leveransen på forsyningen, samtidig som de er lite fleksible i sitt forbruk. Den kraftintensive industrien bidrar på sin side til god nettdrift og utviser fleksibilitet i sitt forbruk på en måte som tilsier at deres tariff bør differensieres ytterligere.

 

- Styret vil vedta den nye tariffstrategi i august, og Statnett vil i tiden fram til dette fortsette drøftingene med kundeinteressene, avslutter Almlid.

 

Kontaktinformasjon:

Kristian Pladsen
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 97 58 66 88
E-post: kristian.pladsen@statnett.no