I meldingen heter det blant annet: "Etter mange år med effektivisering og moderate investeringer i det sentrale overføringsnettet, er det nå stort behov for å øke kapasiteten og bygge om deler av nettet." Meldingen slår videre fast at nettutviklingen må ligge i forkant: "Den kritiske betydningen av strøm tilsier, etter regjeringens vurdering, at konsekvensene ved å bygge for lite nett er større enn konsekvensene ved å overinvestere." Meldingen fremholder behovet for mer effektiv konsesjonsbehandling: "Planlegging og konsesjonsbehandling av kraftledninger er og skal fortsatt være omfattende og grundige prosesser, men tidsbruken må reduseres."

 

- Statnett deler Regjeringens syn på at fremdrift i utviklingen av kraftnettet er viktig. Vi ser frem til tiltak og forbedringer som gir gode samfunnsprosesser samtidig som tidsbruken kan kortes inn. Statnett vil bidra med å søke en god dialog med berørte parter i tidlige faser og gjennom hele prosjektutviklingen, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett i en kommentar.

 

Meldingen foreslår en del endringer i beslutningsprosessen: "Regjeringen foreslår å innføre en tidlig politisk involvering og å heve vedtaksmyndigheten til Kongen i statsråd. NVE skal fortsatt være den sentrale energimyndigheten i konsesjonsbehandlingen og fastsette konsekvensutredningsprogram, vurdere om prosjektet er samfunnsmessig rasjonelt, vurdere traséer og utarbeide innstilling til vedtak til departementet. Det innføres ekstern kvalitetssikring, slik at en ekstern tredjepart går gjennom prosjektet før det sendes til myndighetene."

 

Meldingen vektlegger videre betydningen av inkluderende og gode prosesser: "Regjeringen vektlegger at nettselskapene tidlig involverer interessenter og berørte, og at interessentene og berørte deltar i de prosessene nettselskap og myndigheter legger opp til. Nettselskapets begrunnelse for behovet for nye nettprosjekter og vurderingen av hovedalternativer, bør være systematisk og lett tilgjengelig." Det heter videre: "Selv om et tilstrekkelig antall alternative løsninger må utredes for å gi et godt beslutningsgrunnlag for konsesjonsbehandlingen, er det også viktig at det ikke utredes løsninger som det ikke kan være aktuelt å gjennomføre."

 

Meldingen tydeliggjør også det såkalte N-1 kriteriet som en referanse for investeringsvurderinger: "Regjeringen mener det er rasjonelt at investeringer i sentralnettet planlegges ut fra at feil på én komponent normalt sett, dog med gitte forbehold og presiseringer, ikke skal gi avbrudd for forbrukere." Statnett har siste året tydeliggjort dette kriteriet som underlag for nettutviklingsplanen og det benyttes som beslutningsunderlag for nyinvesteringer.

 

En vesentlig andel av Statnetts prosjekter, som beskrevet i nettutviklingsplanen, er spenningsoppgradering hvor vi benytter eksisterende korridorer. Om dette heter det blant annet: " Det er positivt om nettselskapene finner løsninger som gir økt overføringskapasitet uten vesentlige nye inngrep, slik som spenningsoppgraderinger kan gi."

 

Meldingen argumenterer for mellomlandsforbindelser: "Kraftutveksling er viktig for norsk forsyningssikkerhet og bidrar til en god utnyttelse og å ta vare på verdiene i den norske vannkraften. Nye utenlandsforbindelser skal etableres i den grad de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Når nye forbindelser vurderes vil bidraget til å styrke forsyningssikkerheten i Norge være et viktig hensyn i analysene."