De siste årene har gitt store variasjoner i været, fra tørt og kaldt i 2010 og 2011 til nedbørsrekorder og stort kraftoverskudd i 2012, noe som har gitt stor utveksling med andre land. Samtidig som den norske vannkraften trenger vekselvis et større marked og reserver, ser vi også at den gjennom forbindelsene mellom Norge og Danmark brukes effektivt for å balansere vindkraften i Danmark. Variasjonene i nedbør og vindforhold i et kraftmarked med fri handel gir økt behov for å transportere kraft, og understreker dermed behovet for økt kapasitet i ledningsnettet innenlands og forbindelser til andre land.

 

- Utviklingen av teknologi knyttet til vind og solenergi gjør at disse etter hvert kan produsere kraft på en stadig mer konkurransedyktig måte. Klimautfordringene taler for en fremtid som blir mer basert på elektrisitet enn i dag, i Norge og i landene rundt oss, og teknologiutviklingen vil kunne forsterke dette, påpeker Lont.

 

Nye ledninger
I 2012 har Statnett satt i drift ledningen mellom Sauda og Saurdal via Liastølen. I tillegg bygges det på ledningene mellom Sima og Samnanger, Ørskog og Sogndal samt mellom Varangerbotn og Skogfoss. Ved årets slutt er planen at i størrelsesorden 150 km nye kraftlinjer skal være ferdig bygget.

 

Utbyggingen er starten på en portefølje med store, nye prosjekt. Disse omfatter blant annet den planlagte ledningen mellom Ofoten, Balsfjord og Hammerfest, en ledning på til sammen over 50 mil. I tillegg kommer prosjekt oppgradering av sentralnettet på sørvest- og sørøstlandet.

 

Utfordringer og muligheter
En slik utbyggingstakt stiller store krav til gjennomføringen. Det er viktig å ha god organisering og tilstrekkelige ressurser i egen organisasjon, men vi er også avhengig av effektive tillatelsesprosesser og en leverandørindustri som leverer. Det er svært viktig å beholde fokus på kostnadseffektivitet, uten at dette går ut over sikkerhet og arbeidsmiljø. Det skal legges til rette for både ny produksjon og nytt forbruk, samtidig som nettet skal driftes på en forsvarlig og sikker måte i byggeperioden.

 

- Vi står i begynnelsen av en omfattende utbygging og forsterking av ledningsnettet. Dette gir også muligheter for mange, både i byggeperioden og ikke minst at vi legger bedre til rette for fremtidig verdiskapning med neste generasjon sentralnett. Dermed er mulighetene der både for eksisterende kunder, nye kunder som petroleumssektoren, leverandører, montører og ingeniører, sier Auke Lont.