De europeiske landene har som felles mål at 20 prosent av energiforsyningen skal være fornybar innen 2020. For å nå dette målet må utvekslingen av strøm mellom landene bli større. Dette vil kreve omfattende utbygging av ny overføringskapasitet både mellom land og innenfor landene.

 

- Tiårsplanen er viktig for å skaffe et felles overblikk over planene for nettutbygging i de europeiske landene, og for å bidra til at de riktige prosjektene blir realisert, sier Morten Bøe, som er Statnetts representant i en av arbeidsgruppene som har utarbeidet planen.

 

Tiårsplanen, også kjent som TYNDP, er utarbeidet av den europeiske samarbeidsorganisasjonen ENTSO-E, som består av 42 systemansvarlige nettselskap (TSOer) i Europa. Dette er andre gang det er laget en slik plan. Den første kom i 2010.

 

- Årets plan gir et klarere bilde enn den som kom ut for to år siden. Årsaken er at årets plan bygger på felles regionale analyser. Dermed gir den også bedre begrunnelser for hvorfor enkelte prosjekt er viktige, sier Bøe.

 

Målet med planen er å samordne de europeiske nettselskapenes nettutbygging, som følge av endringer i forbruk og produksjon.

 

I de kommende årene vil ny fornybar kraftproduksjon etableres langt unna forbrukstyngdepunkter. I tillegg er den fornybare produksjonen lite regulerbar. Til sammen vil det øke behovet for å transportere strøm mellom de europeiske landene. Dette har konsekvenser også for Norge.

 

- Hvis Norge skal bidra til å øke andelen av fornybar energi i Europa, må vi ha et robust nett for å frakte den fornybare energien til forbrukerne, sier Morten Bøe.

 

I rapporten for det kommende tiåret identifiseres rundt 100 behov for økt overføringskapasitet i det europeiske nettet. 80 prosent av disse er knyttet til utbyggingen av fornybar energi. En sammenligning av årets rapport og 2010-rapporten viser at en tredjedel av investeringene er forsinket. Hovedårsaken er motstand mot utbygging og at prosessene fram mot endelig konsesjon har tatt lenger tid en forventet.

 

- Tiårsplanen setter søkelys på behovet for økt overføringskapasitet mellom landene, og nødvendige innenlandske tiltak for å oppfylle EUs 20-20-20-mål. Statnetts deltakelse i arbeidet gir oss mulighet til å påvirke hva som vektlegges i tiårsplanen, sier Bøe.

 

Statnett er nå i gang med å bygge Skagerrak4 fra Norge til Danmark, og har planer om ytterligere en kabel til Tyskland i 2018 og en kabel til England i 2020. Statnett har også planer om å bygge SydVestlinken til Sverige. Dette er prosjekter som er med i TYNDP, og som er viktige for Europa.

 

Les den europeiske nettutviklingsplanen, TYNDP, på Entso-e sine nettsider.