Energi Norge hevder at regionalnettsordningen får årlige ekstrakostnader på 30-35 millioner kroner, mens Statnett vil kunne utføre denne ekstraoppgaven med mindre tilpasninger i eksisterende IKT systemer og anslagsvis 4 ekstra årsverk. Statnetts ekstrakostnader knyttet til oppgaven estimeres til ca 6 millioner kroner årlig.

Eventuelle rasjonaliseringsbesparelser hos regionalnettselskapene er ikke med i dette tallet.

NVE har i sitt vedtak utpekt Statnett til å administrere ordningen. For Statnett er dette en håndterbar oppgave. Utover dette ønsker ikke Statnett å delta i diskusjonen om selve ordningen.