- Vi er glade for at NVE nå har fattet beslutning i denne saken, sier prosjektleder Even Vandbakk.

 

- Denne linjen vil bidra til sikker kraftforsyning i området,samtidig som den vil legge til rette for framtidig industriutvikling i Grenland, samt utbygging av fornybar energi og kraftutveksling med utlandet.

 

På strekningen Bamble - Rød etableres det ny ledning, men prosjektet gir også muligheter for å fjerne tilsvarende mange kilometer av dagens ledninger som i stor grad går gjennom boligområder. For den nye linjen er det lagt vekt på å finne traséer som i størst mulig grad går utenfor bebyggelsen i kommunene.

 

Strekningen Bamble-Rød er del av den såkalte Østre korridor, som går fra Kristiansand til Rød, og er del av planene for å modernisere og oppgradere sentralnettet fra 300 til 420 kV driftsspenning.


NVE gir også Statnett konsesjon til å bygge Bamble transformatorstasjon ved Herum og Grenland transformatorstasjon ved Voll, samt å utvide Rød transformatorstasjon.

 

Fakta om prosjektet:

• Ca 38 km ny 420kV- ledning

• Sanering av 55 km eksisterende 132 kV ledninger, bygging av 18 km nye 132 kV kraftledninger. Dette blir utført av Skagerak Energi og Otra Kraft.

• Berører kommunene Bamble og Skien.

• 2 nye transformatorstasjoner skal bygges.

• Mindre utvidelser i Rød stasjon og Skagerak netts stasjon på Voll.

• Samlede investeringer for Østre korridor er 1350-1950 MNOK. 

 

NVEs konsesjonsvedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet.

 

Les NVEs vedtak her

 

Kontaktperson i Statnett:

Prosjektleder Even Vandbakk, even.vandbakk@statnett.no, tlf: 952 58 488