Formålet med regionalnettsordningen er å fordele kostnader til fremtidige nettinvesteringer i regionalnettet på flere enn kun uttakskunder regionalt. Regionalnettsordningen går derfor i korte trekk ut på at alle inntektsrammer i regionalnettet samles i en kostnadsbase.

Statnett får ansvar for å fordele kostnadene på kundene gjennom en enhetlig tariffmodell. Modellen utformes etter samme mønster som den som benyttes ved avregning og fakturering av nettleie i sentralnettet i dag (sentralnettsordningen) - en oppgave Statnett har hatt ansvar for siden etableringen i 1992.

Rundt 70 netteiere har i dag anlegg som vil omfattes av regionalnettsordningen. Etablering av systemet medfører behov for innhenting av store mengder data fra disse netteierne. Ordningen omfatter blant annet mellom 1200-1500 stasjoner som må detaljtegnes, samt at det må etableres system for innsamling av måleverdier fra opp mot 10 000  målepunkter.

Statnett vil i løpet av kort tid ta kontakt med alle involverte nettselskaper for å informere om planer og fremdrift i arbeidet med å etablere den nye ordningen.

Vedtaket er et resultat av utredinger og høringsrunder gjennomført av NVE på oppdrag fra OED.