Se opptak fra presentasjon av alternativanalysen på Oslo Kongressenter torsdag 15.11: Du velger selv hvilke innlegg du ønsker å se opptak av 

 

Osloregionen er blant de regionene i Europa med kraftigst vekst, og det er nå nødvendig å fornye kraftnettet for å sikre framtidsrettet infrastruktur. Ved ombygging av dagens nett til moderne standard oppnås vesentlig kapasitetsøkning. Vi vil dermed få overført mer strøm med færre master slik at det på sikt blir mulig å rive deler av dagens strømnett, uttaler konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

 

Å fornye sentralnettet i Oslo og Akershus kan gi bedre strømforsyning til folk, mer arealer til boliger og færre master i marka. Det fremgår av de sju alternativene til fremtidens strømnett i hovedstadsregionen, som Statnett lanserer i dag. Alle alternativene vil gi økt forsyningssikkerhet og legge til rette for samfunnsutvikling.

 

- Alternativene vil også kunne gi mer arealer til boligutvikling, færre master i marka og mindre strømnett nær der folk bor. Men alt henger sammen med alt. Skal vi høste gevinstene i prosjektet, må vi forsterke nettet i hele området for å kunne rive, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen.

 

Ingen av alternativene innebærer nye traséer.

 

- Kraftledningene vil gjenbruke de traséene som eksisterer i dag. I regionen er det nå 1050 kilometer med slike ledninger. Når nettet er fornyet og forsterket kan dette omfanget reduseres med omlag 300 kilometer eller 30 prosent.

 

Nettet er gammelt og mangler kapasitet

Årsakene til at strømnettet må forsterkes er mange. Nettet i Stor-Oslo ble bygd ut i perioden 1950-80. Levetiden for ledninger er 70 år, for transformatorstasjoner 50 år. Sentralnettet er altså gammelt og må fornyes.

 

- Anleggene våre må skiftes ut før de går ut på dato. Forbruket vil ikke endre det. Forbruksutviklingen vil imidlertid påvirke rekkefølgen og tempoet på investeringene, sier Nordhagen.

 

Det er gjort få investeringer i sentralnettet i regionen siden 1990. I samme periode har effektforbruket økt med 30 prosent. Den ledige kapasiteten er så godt som tatt i bruk. Flere av ledningene inn i området belastes opp mot sin kapasitetsgrense, når forbruket er på det høyeste om vinteren.

 

Det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig strømforbruk i Oslo og Akershus frem mot 2050. Men forventet befolkningsvekst og nytt forbruk, som elbiler og varmepumpe, tilsier at økning i strømforbruket må forventes, selv om energieffektivisering vil gi et viktig bidrag i å bremse veksten.

 

- Nettet må forsterkes og fornyes for å møte fremtidens krav til sikker strømforsyning, byutvikling og klimaløsninger.

 

Analyser viser at energieffektivisering og lokal produksjon ikke er nok.

 

- 98 prosent av strømforbruket i Stor-Oslo en kald vinterdag forsynes via sentralnettet, fordi den lokale kraftproduksjonen er svært begrenset. Stor-Oslo må derfor ha flere reserver i sentralnettet for å opprettholde en like sikker strømforsyning som resten av landet.

 

Sju alternativer

Alternativanalysen foreslår flere alternative løsninger. I øst gjennom Groruddalen foreslås tre forskjellige muligheter, i nordvest gjennom Nordmarka foreslås to ulike varianter.

 

I dag går det to hovedtraséer for sentralnettet gjennom Nordmarka inn til Oslo. Hvis man oppgraderer den ene, trenger man ikke lenger to. I dag er hver hovedtrasé på 30-40 kilometer.

 

- Dette vil ha svært positive effekter for naturmiljø, landskap og friluftsliv i Nordmarka. En slik fjerning av linjer forutsetter imidlertid at det øvrige nettet er blitt oppgradert, i tråd med den totale planen, sier Nordhagen.

 

I Groruddalen foreslås det tre alternativer som kan frigjøre ulike arealer på sikt.

- Denne planen vil gi Groruddalen et løft og kan frigjøre viktige arealer til byutvikling og redusere antall steder kraftledningene går tett på bebyggelsen.

 

Innspill fra berørte parter

Statnett ber nå berørte parter komme med synspunkter og forslag.

– Vi er avhengig av innspill. Kommuner, næringsvirksomhet, lokalsamfunn og organisasjoner for miljø og friluft sitter på verdifull kunnskap som er viktig for oss å lytte til. Nå har alle mulighet til å si hva de mener.

 

Innspillsrunden vil vare frem til 15. februar.

 

- Da vil vi ta med innspillene og til slutt lande på ett alternativ. Det gledelig er at uansett hvilket alternativ som velges til slutt, vil vi få økt forsyningssikkerhet og kapasitet til å forsyne byens nye innbyggere og det framtidige næringslivet, samtidig som det blir færre master i marka, mer arealer til boligutvikling og mindre nett nær der folk bor, avslutter Nordhagen.

 

FOR MER INFORMASJON: se Nettplan Stor-Oslo