Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2012 var 1 395 millioner kroner, sammenlignet med 1 652 millioner kroner i første kvartal 2011. Reduksjonen i driftsinntekter skyldes lavere tariffinntekter som følge av lavere fastsatt tariff for 2012 enn for 2011, lavere kraftpriser i 2012 samt lavere flaskehalsinntekter i Norden i 2012.

Statnetts inntekter er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for Statnetts tillatte inntekt. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer. Merinntekten for første kvartal 2012 var 201 millioner kroner, mot 329 millioner kroner i samme periode 2011. Ved utgangen av 1. kvartal 2012 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 831 millioner kroner.

Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt etter skatt og beregnet rentekostnad på merinntekt, ble resultat etter skatt for første kvartal på 111 millioner kroner.

Statnett konsernet har investert 585 millioner kroner i første kvartal 2012, mot 517 millioner kroner i samme periode 2011.  
 
Utsikter
Statnetts virksomhet vil fortsette å være preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Statnetts nettutviklingsplan 2011 danner grunnlaget for neste generasjons sentralnett som skal ferdigstilles innen 2030. I den kommende femårsperioden skal Statnett utvikle et betydelig økt prosjektvolum, og perioden vil i stor grad være en oppbyggings- og erfaringsfase for organisasjonen, blant annet ved at det tas i bruk nye entreprisemodeller for å øke Statnetts skalerbarhet.

Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

Les kvartalsrapport 1/2012 her

 

Kontaktperson: konserndirektør Knut Hundhammer, mobil: +47 901 65 299